Výročná správa 2012

na stiahnutie: vyrocna sprava 2012

za obdobie január 2012 – december 2012

ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, občianske združenie

Hrubý Šúr 237, 903 01, ozartur@gmail.com, www.ozartur.sk

 Obsah:

  • Projekty a vzdelávacia činnosť
  • Publikovanie
  • Výstavy
  • Záchrana starej školy
  • Pozemok v Brnovom lese
  • Zhromaždenie členov,  zmena stanov
  • Memorandum o spolupráci
  • Spôsob finančného zabezpečenia

 

Projekty a vzdelávacia činnosť

EU partnerstvo: European Learning Partnership for Professional Training in Straw Bale Building (2011-2013)

Partneri:

FASBA (Nemecko), Reset (UK), Les Compaillons (Francúzsko), ASBN (Rakúsko), Partnerstvo pre harmonický život (Slovensko), ArTUR (Slovensko) – tichý partner, Strobouw (Holandsko), Red de Construcción en Paja,  RCP (Španielsko).

 

Ciele:

1 Založiť európsku výučbu slameného stavania, založenú na systéme ECVET udeľovania kreditných bodov v rámci  10 modulov výučby, podporených plánom lekcií a učebným materiálom.

2 Zozbierať detaily slamených techník dobrej európskej praxe.

3 Umožniť kvalitný školiaci tréning v rámci Európy.

4 Ponúknuť udržateľnú alternatívu v stavebníctve.

5 Podporiť prebiehajúcu, existujúcu výučbu slameného stavania výučbovými materiálmi a tak pomôcť organizáciám dosiahnuť úroveň Európskeho kvalifikačného rámca, vypracovanú v projekte.

6 Výsledky projektu sa pravdepodobne stanú predmetom transferu inovácie a podpory mobilít v Európe.

 

Zorganizovali sme partnerské stretnutia:

Prvé stretnutie v Rakúsku, Ravelsbach od 9.-14. november 2011

Hlavný účel stretnutia bolo, aby sa partneri zoznámli a aby sme si definovali ich prínos v rámci projektu, aby sme sa podelili o výsledky predošlého projektu, aby sme sa dohodli na komunikačných nástrojoch a konkrétne začali pracovať na spracovaní dobrej praxe slameného stvania v Rakúsku, t.j. Prefabrikovaného systému.

Druhé stretnutie vo Veľkej Británii, CAT in Machynlleth, od 25.-30. apríla 2012

Hlavným cieľom stretnutia bolo vyhodnotiť prácu od minulého stretnutia a dohodnúť sa na postupoch, aby sa pracovné skupiny navzájom podporovali, v zmysle, že ich výsledky práce budú vzájomne využité pre dosiahnutie cieľov pracovných skupín. Hlavná téma bola o nosných slamených konštrukciách, lebo UK je v tejto technike expertom.

Tretie stretnutie vo Francúzsku, Brugairolles, od 13.-18. mája 2012

Hlavným cieľom stretnutia bolo prezentovať prácu oboch skupín vzájomne, aby sa uistili, že výsledky sú vzájomne kompatibilné a použiteľné. Hlavnou témou bol francúzsky školiaci program a francúzske typické stavebné metódy zachytené v ich norme.

Štvrté stretnutie: Nemecko 21-26. November 2012,

Založenie webstránky www.strawleonardo.eu na Word Press s redakčným systémom pre šírenie projektu.

 

P.I.R.A.T.E (2012 – 2015): –  Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding, 

18 partnerov z 8 krajín (Poskytneme inštrukcie a zdroje pre hodnotenie a školenie v hlinenom stavaní.) Veľký európsky 3-ročný projekt pre Tvorbu inovácie – v projektovej schéme ďalšieho vzdelávania – Leonardo.
Prvý krát profesionáli zo stavebného sektoru a z odborných a vysokých škôl spolu zanalyzujú remeslá a biznis využívajúci hlinené techniky. Cieľom je vytvoriť učebné moduly – celky, s požadovanými učebnými výsledkymi a ECVET certifikáciou pre kvalifikačné úrovne 3-6. Tento proces vyústi v syntézu veľkej časti európskych stavebných kultúr, ktoré sú úzko späté s hlineným stavaním.

 

Obnova starých domov pre súčasný štandard – manuál pre širokú verejnosť. 

Partnerský projekt Ekofondu:
Partner: ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, občianske združenie
Trvanie projektu od júna do novembra 2012

Keďže sme mali podporenú 1. časť komplexného projektu, prvá časť bola len prípravná a tá splnila svoj cieľ. Zozbierali sme materiál a našli sme spôsob ako ho systematicky spracovať a zatriediť.

Zber literatúry: Našli sme zaujímavé vypracované dokumenty, navzácnejšie sú: Zelené památky a originály staršieho manuálu vypracovaného v Banskej Štiavnici. (snažíme sa ho skompletizovať)

Tvorba dotazníka pre obce, tvorba databázy adries, rozposlanie: Cieľ bol naplnený, dotazník nám potvrdil, že je potrebná osveta v oblasti obnovy, ukázal nám, že obce chcú spolupracovať a že pokladajú za najdôležitejšie vytvorenie manuálu o obnove v tlačenej podobe. Užitočné bolo aj zistenie, že treba zvoliť inú formu na komunikáciu s obcami ako mailami, lebo napriek rozposlaniu 3000 mailov, získali sme iba 100 odpovedí, aj to sme museli ešte telefonvať.

Zisťovanie príkladov dobrej praxe: Táto úloha bola náročná a osvedčilo sa osloviť architektov, ktorí pár rekonštrukcií zrealizovali, lebo majú najkomplexnejšie materiály k jednotlivým príkladom obnovy. Pri zdokumentovaní jednotlivých príkladov sme sa inšpirovali príkladmi z ČR, web. publikáciou Zelené památky, ktorú zostavili s pomocou pamiatkárov, MK, odborníkov z Rakúska a inými inštitúciami.

Vytvorenie širšej platformy odborníkov – brainstorming: Podarilo sa nám získať pre náš projekt niekoľko odborníkov, s ktorými sme sa aj stretli a ďalších aj s inštitúciami sme oslovili pre možné pokračovanie projektu.

Prieskum v teréne: Prieskum v teréne bol dôležitý pre fotografické zdokumentovanie doporučených príkladov a pre stretnutia s odborníkmi. Stretnutia a prieskum na mieste – fotografovanie splnili svoj cieľ.

Analýza zozbieraných informácií: Analýza a triedenie ešte neboli dokončené, boli začaté, lebo rôznorodých informácií je veľa. Dôležité je, že sme vedeli vytvoriť štruktúry a schémy, do ktorých vieme informácie zaradiť.

Vypracovanie štruktúry školiaceho materiálu: Štruktúru školiaceho materiálu sme vypracovali. Sú vytvorené celky a témy celkov aj odhadnutý čas potrebný pre informatívny seminár.

Kampaň ku projektu sme robili najmä medzi odbornou verejnosťou a medzi starostami obce, rozposlaním listov, dotazníkov a telefonicky.

Dopracovanie celkového projektu osvety

Pre podanie nového projektu sme prepracovali rozpočet podľa produktov, premysleli sme kampaň aby mala väčší dopad, doplnili sme celkový pohľad na udržateľnosť obnovy, premysleli sme financovanie aj z iného zdroja, doplnili sme ekonomické vyhodnotenie rekonštrukcie a efektívnosť zateplenia. Sústredili sme sa na prírodné materiály – kompatibilita a dôslednosť.

 

projekt Learn With Clay – Spoznaj hlinu

Partnerský Leonardo projekt s Hoblinou t.c. sa končil.

Výsledky projektu:

• Okrem zlepšenia siete kontaktov a zvýšenia kvality kurzov a skúšok, zlepšenia ich porovnateľnosti,

výsledkami projektu sú aj konkrétne produkty, ako napríklad: rozšírenie existujúcej príručky ECVET Earth

building handbook, o časť s dobrými príkladmi ECVET kurzov a skúšok. Partneri Českej a Slovenskej

republiky vytvorili úvod do systému ECVET v ich jazyku.

• Výsledkom projektu je aj získanie skúseností a implementácia ECVET do výučby kurzov. Školitelia a

skúšajúci z partnerských krajín využili možnosť intenzívnej výmeny, pričom získali skúsenosť v tom, ako

najlepšie školiť, skúšať a hodnotiť výsledky za využívania nástrojov ECVET pre hlinené omietky.

• Partneri z Českej rep., Slovenska a Francúzska získali skúsenosť zo zavádzaním ECVET pre hlinené

omietky vo výučbe aj hodnotení učebných výsledkov. Na oplátku ponúkajú kurzy s ECVET certifikátmi v

ich vlastných centrách.

 

Podanie projektu  Švajčiarsko-slovenskej spolupráce – žiadosť o grant – 10. máj 2012

10.5. sme žiadali o poskytnutie grantu na rekonštrukciu školy a na vzdelávaciu, osvetovú a legislatívnu činnosť ArTURu dva roky, kde sme bohužial neuspeli.

Kurzy akreditovaného vzdelávacieho programu Špecialista na hlinené omietky:

 

1. modul M1 – Príprava hlinenej malty na omietku , v čase od 17.5. do 18.5. 2012

15 účastníkov, 14 udelených akreditácií.
2. modul M2 – Nanášanie hlinenej omietky, v čase od 21.6. do 23.6. 2012

11 účastníkov, 10 udelených akreditácií.
4. modul M4 – Návrh interiéru s hlinenými omietkami , v čase od 27.9. do 29.9. 2012

5 účastníkov, 5 udelených akreditácií.


5. modul M5 – Dekorácie s hlinenými omietkami,
v čase od 18.10. do 19.10. 2012

5 účastníkov, 5 udelených akreditácií.

 

Prvý vzdelávací kurz pre slamené stavanie

V rámci Partnerského projektu Leonardo, sme zapojení so Zaježkou do vývoja učebných materiálov pre slamené stavanie. S kurzami sme už začali, aby sme vedeli kurzy a materiály vylepšovať a dopĺňať. Lektormi kurzu boli Marián a Zuzana. Prvý kurz so 7 účastníkmi sa uskutočnil od 13.-15.9. 2012. Hodnotenie kurzu účastníkmi bolo veľmi dobré. Fotogalériu nájdete na našom blogu: http://centrumartur.blogspot.sk/

 

Workshop v Melčiciach

ArTUR sa podielal na organizovaní workshopu v Melčiciach na novostavbe so slamenou izoláciou. Lektormi boli Zuzana a Boris. Bola to náročná práca, keďže pri takejto konštrukcii bolo treba skrátiť každý balík. Našťastie bolo veľa účastníkov, ktorí boli veľmi pracovití.

 

Tvorba databázy ekodomov

slamených domov aj domov pasívnych a NED, stavaných z prírodných materiálov. Vytvorili sme formulár aj pre Živicu.

 

Publikovanie

Prezentácia na festivale Hory a mesto na tému obnovy domov

Publikácia: Všetko o ekodome, Jaga group s.r.o.

Zuzana Kierulfová písala rozsiahly úvod do publikácie o udržateľnej architektúre.

TEDx v Bratislave Zuzana Kierulfová prednášala na TEDx v Bratislave na tému hlina a spomenula aj aktivity združenia. Video je na www.tedxbratislava.sk

Článok v Hospodárskych novinách článok patrí do spoplatnenej časti: http://style.hnonline.sk/letoshn/c1-56476040-z-hliny-u-nas-nevediastavat-ani-remeselnici-tvrdi-architektka

Univerzitné novinách “Poľnohospodár”. Článok: Slama v prírodnom staviteľstve (článok si môžete prečítať v prílohe)

Nízkoenergetické EKO bývanie 2012 V článku “Hlina je moja srdcová záležitosť” bola odprezentovaná

aj “Ľudová škola v Hrubom Šúri” a ArTUR. (str.85.-87.)

Výstavy

Coneco 2012

ArTUR vystaval na Coneco v Bratislave apríli 2012. V rámci Výstaviska mal ArTUR workshopy a premietanie filmov. Náš stánok na výstave bol úspešný, mali sme naň veľmi dobré ohlasy. Robili sme praktické ukážky omietania hlinou, modelovania a dekorácie so sgrafitom. Za pomoci Eda sme tam vytvorili slamenú lavicu omietanú hlinou. Edo ukazoval ako sa robia drevené spoje. Mali sme už aj arturácke zelené tričká.

Domexpo 2012

ArTUR vystaval na Domexpo v Nitre v apríli 2012 na veľkej ploche. Náš stánok bol naozaj veľký, takže aj keď sme tam boli priemerne piati, stratili sme sa tam. Na záver sme spravili zhodnotenie výstavy: potrebujeme nové letáky, menšiu plochu nabudúce, nové A3-ky pre prezentáciu členov. Každý člen (netýka sa sympatizantov a čestných členov) bude musieť mať 1x za rok jednu poldňovú službu na hocijakej našej výstave. Pred Conecom bude zhromaždenie členov – briefing o novinkách, kde sa zároveň rozdajú lístky.

Pohoda 2012

ArTUR vystaval na Pohode v Trenčíne júl 2012. Pohoda prebehla v pohode. Na stánku boli: Zuzana, Inez, Janka (Chrenčíková), Veronika, Boris. Spisovali sme si mailing zoznam záujemcov. Nabudúce sa musíme lepšie pripraviť, treba viac prezentovať nejakú malú lacnejšiu alternatívu pre mladých. Nastánku sme tak, ako minulý rok prezentovali aj iEPD.

Výstava Moddom

Vďaka nášmu partnerovi – FASTU a hlavne Veronike Kotradyovej sme mohli vystavovať aj na MODDOME 2012. Vystavili sme materiály týkajúce sa interiérov.

Parking day  21.9.2012

Jakub Steinhauser sa podujal na zorganizovanie aktivity v rámci parking day: zapojili sa všetky tieto

inštitúcie: ArTUR, iEPD, Fakulta architektúry STU – Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

 

Záchrana starej školy

Zbierka na splatenie kúpy vzdelávacieho centra

Sponzorstvo medzi firmami zháňala Zuzana Kierulfová. Výzva bola uverejnená na portály Ľudia ľuďom. Ďakujeme všetkým prispievateľom. Prvú splátku 10 350 euro sa nám podarilo vyzbierať .

Podpísanie zmluvy o kúpe starej školy

Dňa 2.7.2012 podpísala Zuzana Kierulfová za ArTUR zmluvu kúpnopredajnú zmluvu a následne bol vykonaný vklad do katastra a vydaný  LV č. 1189.

Stretnutie a diskusia ohľadom ideových návrhov na školu

16.4.2012 bolo stretnutie na odprezentovanie ideových návrhov na školu.

Prítomní boli: Mišo Sládek, Zdenko Kasáč, Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf, Heňo Pifko, Veronika

Kotradyová, Marián Ontkóc, Lorant Krajcsovics, Jakub Steinhauser, a dvaja študenti FASTU.

Predstavili sme v krátkosti všetky návrhy zúčastnených aj návrh Borisa Hochela, Katky Kubičkovej a Warda

(Eda) Willemsa. Miško spravil nakoniec tabuľku, s vyhodnotením návrhov v zmysle zosumarizovania

spoločných čŕt návrhov.

Stavebné povolenie

V apríli bol dokončený projekt na stavebné povolenie a 9.5.2012 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu ľudovej školy na ekocentrum.

Brigády

Novinky o tom, ako sme pokračovali s naším vzdelávacím centrom nájdete na tomto blogu

http://centrumartur.blogspot.sk/

Zmluva o prenájme sadu pri škole: 

Nájomná zmluva na záhradu bola podpísaná 9.5.2012 s platnosťou od 1.10.2012. Nájomné 500 euro/rok. Je to spolu cca 15 árov, kde môžme realizovať permakultúrny dizajn záhrady.

Pozemok v “Brnovom lese”

Dostali sme do daru pozemok pri Brnovom lese. Zuzana Kierulfová podpísala s Petrom Balašovom a Jánom Šlinským dňa 18.4. 2012 za ArTUR Dohodu o urovnaní a Zmluvu o odplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Návrh na vklad bol podaný dňa 4.5.2012

Zhromaždenie členov

4. 12. 2012 Hrubý Šúr

Predstavenie nových členov: Martin (Podbiel), Peter Coch „Šaman“ (BB), Peťo  Minát (dobrovoľník z Hrubého Šúra), Jozef Fekiač – autor nového webu

Nové stanovy:
Názov združenia – ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj iba ako 2.)
Názov školy: Ekocentrum ArTUR (aj v projekte takto)
Členom združenia sa môžu stať ľudia od 15 rokov (pôvodne od 18 r.)
Členské je potrebné zaplatiť do 31. marca v danom roku (pôvodný návrh do konca roka)
Predsedníctvo a dozorná rada sú volené na 4 roky (pôvodne 2 roky)
Výkonný orgán je predsedníctvo, minimálne predseda a traja podpredsedovia
Štatutári: predseda a prví dvaja podpredsedovia, môžu konať jednotlivo
Dozorná rada bude minimálne 3-členná
Novým sídlom združenia sa stane škola v Hr. Šúri
Stanovy po týchto úpravách boli jednomyseľne prijaté

Voľba predsedu a podpredsedov
Za predsedu a podpredsedov boli navrhnutí doteraz pôsobiaci, t.j.
predsedníčka Zuzana Kierulfová)
1. podpredseda Boris Hochel
2. podpredseda Marián Ontkóc
3. podpredseda Roman Miškov
Všetci boli jednomyseľne potvrdení vo svojich funkciách
Členmi predsedníctva sú ešte Henrich Pifko a pán Ladislav Fecko

Voľba dozornej rady
Do dozornej rady boli nominovaní: Erika Galánska, Milada Rečlová, Vladimír Gajdoš
Všetci boli jednomyseľne zvolení.

Memorandum o spolupráci

memorandum

Spôsob finančného zabezpečenia

fin1

 

 

fin2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

jan
26
So
celý deň Preplnený! Kurz tadelaktu (maroc... @ Ekocentrum ArTUR
Preplnený! Kurz tadelaktu (maroc... @ Ekocentrum ArTUR
jan 26 celý deň
Preplnený! Kurz tadelaktu (marockého štuku) @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
Srdečne Vás pozývame na jednodňový kurz zameraný na aplikáciu marockého štuku. PRIHLÁŠKA Lektori: Lubka Gulašová a Radoslav Brančík Marocký štuk – tadelakt  je dekoratívna omietka na báze vápna, čisto prírodného charakteru, ktorá sa používala už v starej antike. Povrch tejto omietky je veľmi jemný, hladký a po finálnej úprave lesklý, má vynikajúce termoregulačné účinky a je vodeodolný, vhodný i do vodou veľmi exponovaných miest – do sprchy, kúpeľne, kuchyne. Na kurze budeme aplikovať marocký štuk z hotovej zmesi. Naučíme sa ako správne pripraviť podklad pred nanášaním hlinenej omietky, miešanie finálnej omietky, rôzne spôsoby nanášania, dokončovanie povrchu (šúchanie, hladenie).  
9:00 Stolársky workshop/kurz (január ... @ Ekodrevo
Stolársky workshop/kurz (január ... @ Ekodrevo
jan 26 @ 9:00 – jan 27 @ 17:00
Stolársky workshop/kurz (január alebo február?) @ Ekodrevo
Prosím Vás, prihláste sa do 15. januára. Potom vám pošle Edo Willems potvrdenie. Na prihlásenie treba a v Doodli označiť 2dni a napísať email na: ekodrevo@gmail.com, že ste sa prihlásili, len aby sme mali aj vašu emailovú adresu. 26-27 január 2019  ALEBO  2-3 február 2019 https://doodle.com/poll/k7nt2s4wtynh3uzs Kontakt: Edo Willems: ekodrevo@gmail.com, +421944960241 — Workshop 2 dni: Prvý deň:  9h-10h: bezpečnosť v dielni, Projekt: rybinový spoj s ručným náradím, demo označiť spoj, použitie náradia, Japonské pílky, mäkké a tvrdé drevo 10h-12h: štartovacia skúška a projekt 🙂 12h-13h: obed 13h-15h: pokračovanie v projekte, 15min. spoločná spätná väzba 15h: čaj/káva 15h20-17h: lepenie stojanu Druhý deň: 9h-10h30: dokončovanie stojana (obrúsenie a natieranie s voskovým olejom) 10h30: projekt v skupine 12h-13h: obed 13h-15h: pokračovanie v projekte 15h: čaj/káva 15h30-17h: ukážka strojov: lamello, Domino, horná fréza, atď. Cena workshopu: 72€ s DPH/2dni, vrátene materiálu a občerstvenia čaj/káva Obed v Novej Dedinke cez víkend stojí cca 5-6€. Alebo si môžete priniest chlebík a obedovať v dielni. Zopár obrázkov: http://www.ekodrevo.sk/gallery/zakladny-stolarsky-workshop-6-7feb/?lang=en www.ekodrevo.sk
feb
1
Pi
16:00 S1: Slama ako stavebný materiál,... @ Ekocentrum ArTUR
S1: Slama ako stavebný materiál,... @ Ekocentrum ArTUR
feb 1 @ 16:00 – feb 2 @ 17:00
S1: Slama ako stavebný materiál, koncept slameného domu @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
Rýchlokurz a prehľad všetkých “slamených” techník, naučíte sa aj prakticky upravovať slamené baly, aby boli vhodné na zabudovanie. PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR ArTUR pripravoval učebný materiál počas 9 rokov spoločne s partnermi (vzdelávacími “slamenými” inštitúciami) z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska. Lektori: Martin Křen, Marián Ontkóc, Zuzana Kierulfová PROGRAM: 1.Deň (piatok): Lektor: Marián Ontkóc, Martin Křen 15:00 – Príchod, ubytovanie sa, kávička, čaj  15:45 – 16:00  Zoznámenie sa 16:00 – 16:30  Kontext – Čo je slama? Prečo slama? 16:30 – 17:00  História až po realitu dneška 17:00 – 18:30  Predstavenie všetkých metód využitia slamy: výplňová metóda, – CUT, z nosných balov, obalová, prefabrikácia – ukážka prístavby v škole a panelov. 18:30 – 19:00  Koncept domu, energ. štandard, zabudovanie inštalácií, vzduchotesnosť  19:00 – 19:30  Večera 19:30 – 20:15  Exkurzia kupoly a vysvetlenie procesu plánovania stavby 20:30 – 21:30  Premietanie filmu Slama v hlave 2.Deň (sobota): Lektor: Martin Křen 8:30 – 9:15  BOZP, Bezpečnosť na pracovisku, Oblečenie a bezpečnostné vybavenie Zdravie

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!