na stiahnutie: vyrocna sprava 2013

za obdobie január 2013 – december 2013

ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, občianske združenie

Hrubý Šúr 237, 903 01, ozartur@gmail.comwww.ozartur.sk

Obsah:

  • Projekty a vzdelávacia činnosť
  • Publikovanie
  • Výstavy
  • Záchrana starej školy
  • Pozemok v Brnovom lese
  • Zhromaždenie členov,  zmena stanov
  • Memorandum o spolupráci
  • Spôsob finančného zabezpečenia

 

Projekty a vzdelávacia činnosť

EU partnerstvo STEP: Strawbalebuilding Training for European Professionals (2013 – 2015)

STEP je náš nový projekt s niekoľkými partnerskými organizáciami EU v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých v schéme Leonardo da Vinci.

 

Ciele:

Cieľom je sprístupniť v partnerských krajinách kvalitné školenia zo slameného stavania. Program školenia, vypracovaný v predchádzajúcom partnerskom projekte umožní partnerským krajinám implementovať ECVET systém v slamenom vzdelávaní. Snaha partnerov bude rozvinúť projekt do prenosu inovácie, do projektu,  počas ktorého by sa školiaci materiál preložil do jazykov partnerských krajín.

 

Obsah:

1. Posúdiť vytvorené učebné výsledky (vedomosti, zručnosti a kompetencie) – vytvoriť kritériá hodnotenia/ testovať kritériá počas konkrétnych skúšok v partnerských krajinách.

2. Hodnotiace hárky učebných výsledkov – certifikáty úspešnosti a účasti

3. Otestovať a vyhodnotiť školiaci materiál, pripravený v predchádzajúcom partnerskom projekte/ infolisty, plány lekcií

4. Vytvoriť zmluvu o porozumení ECVET pre slamenú výučbu (memorandum porozumenia)

5. Vytvoriť príručku pre školiteľov

6. Zozbierať zoznam literatúry

7. Vytvoriť celom 10 – Školenie pre školitelov

8. Načrtnúť učebné metódy

9. Načrtnúť marketing a komunikáciu

 

P.I.R.A.T.E (2012 – 2015): –  Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding, 

18 partnerov z 8 krajín (Poskytneme inštrukcie a zdroje pre hodnotenie a školenie v hlinenom stavaní.) Veľký európsky 3-ročný projekt pre Tvorbu inovácie – v projektovej schéme ďalšieho vzdelávania – Leonardo.
Prvý krát profesionáli zo stavebného sektoru a z odborných a vysokých škôl spolu zanalyzujú remeslá a biznis využívajúci hlinené techniky. Cieľom je vytvoriť učebné moduly – celky, s požadovanými učebnými výsledkymi a ECVET certifikáciou pre kvalifikačné úrovne 3-6. Tento proces vyústi v syntézu veľkej časti európskych stavebných kultúr, ktoré sú úzko späté s hlineným stavaním.

 

Obnova starých domov pre súčasný štandard – manuál pre širokú verejnosť. 

Partnerský projekt Ekofondu:
Partner: ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, občianske združenie
Trvanie projektu od júna do novembra 2012

Keďže sme mali podporenú 1. časť komplexného projektu, prvá časť bola len prípravná a tá splnila svoj cieľ. Zozbierali sme materiál a našli sme spôsob ako ho systematicky spracovať a zatriediť.

Zber literatúry: Našli sme zaujímavé vypracované dokumenty, navzácnejšie sú: Zelené památky a originály staršieho manuálu vypracovaného v Banskej Štiavnici. (snažíme sa ho skompletizovať)

Tvorba dotazníka pre obce, tvorba databázy adries, rozposlanie: Cieľ bol naplnený, dotazník nám potvrdil, že je potrebná osveta v oblasti obnovy, ukázal nám, že obce chcú spolupracovať a že pokladajú za najdôležitejšie vytvorenie manuálu o obnove v tlačenej podobe. Užitočné bolo aj zistenie, že treba zvoliť inú formu na komunikáciu s obcami ako mailami, lebo napriek rozposlaniu 3000 mailov, získali sme iba 100 odpovedí, aj to sme museli ešte telefonvať.

Zisťovanie príkladov dobrej praxe: Táto úloha bola náročná a osvedčilo sa osloviť architektov, ktorí pár rekonštrukcií zrealizovali, lebo majú najkomplexnejšie materiály k jednotlivým príkladom obnovy. Pri zdokumentovaní jednotlivých príkladov sme sa inšpirovali príkladmi z ČR, web. publikáciou Zelené památky, ktorú zostavili s pomocou pamiatkárov, MK, odborníkov z Rakúska a inými inštitúciami.

Vytvorenie širšej platformy odborníkov – brainstorming: Podarilo sa nám získať pre náš projekt niekoľko odborníkov, s ktorými sme sa aj stretli a ďalších aj s inštitúciami sme oslovili pre možné pokračovanie projektu.

Prieskum v teréne: Prieskum v teréne bol dôležitý pre fotografické zdokumentovanie doporučených príkladov a pre stretnutia s odborníkmi. Stretnutia a prieskum na mieste – fotografovanie splnili svoj cieľ.

Analýza zozbieraných informácií: Analýza a triedenie ešte neboli dokončené, boli začaté, lebo rôznorodých informácií je veľa. Dôležité je, že sme vedeli vytvoriť štruktúry a schémy, do ktorých vieme informácie zaradiť.

Vypracovanie štruktúry školiaceho materiálu: Štruktúru školiaceho materiálu sme vypracovali. Sú vytvorené celky a témy celkov aj odhadnutý čas potrebný pre informatívny seminár.

Kampaň ku projektu sme robili najmä medzi odbornou verejnosťou a medzi starostami obce, rozposlaním listov, dotazníkov a telefonicky.

Dopracovanie celkového projektu osvety

Pre podanie nového projektu sme prepracovali rozpočet podľa produktov, premysleli sme kampaň aby mala väčší dopad, doplnili sme celkový pohľad na udržateľnosť obnovy, premysleli sme financovanie aj z iného zdroja, doplnili sme ekonomické vyhodnotenie rekonštrukcie a efektívnosť zateplenia. Sústredili sme sa na prírodné materiály – kompatibilita a dôslednosť.

 

projekt Learn With Clay III – Spoznaj hlinu

Partnerský Leonardo projekt s Hoblinou t.c. sa končil.

Výsledky projektu:

• Okrem zlepšenia siete kontaktov a zvýšenia kvality kurzov a skúšok, zlepšenia ich porovnateľnosti,

výsledkami projektu sú aj konkrétne produkty, ako napríklad: rozšírenie existujúcej príručky ECVET Earth

building handbook, o časť s dobrými príkladmi ECVET kurzov a skúšok. Partneri Českej a Slovenskej

republiky vytvorili úvod do systému ECVET v ich jazyku.

• Výsledkom projektu je aj získanie skúseností a implementácia ECVET do výučby kurzov. Školitelia a

skúšajúci z partnerských krajín využili možnosť intenzívnej výmeny, pričom získali skúsenosť v tom, ako

najlepšie školiť, skúšať a hodnotiť výsledky za využívania nástrojov ECVET pre hlinené omietky.

• Partneri z Českej rep., Slovenska a Francúzska získali skúsenosť zo zavádzaním ECVET pre hlinené

omietky vo výučbe aj hodnotení učebných výsledkov. Na oplátku ponúkajú kurzy s ECVET certifikátmi v

ich vlastných centrách.

 

Podanie projektu  Švajčiarsko-slovenskej spolupráce – žiadosť o grant – 10. máj 2012

10.5. sme žiadali o poskytnutie grantu na rekonštrukciu školy a na vzdelávaciu, osvetovú a legislatívnu činnosť ArTURu dva roky, kde sme bohužial neuspeli.

Kurzy akreditovaného vzdelávacieho programu Špecialista na hlinené omietky:

 

1. modul M1 – Príprava hlinenej malty na omietku , v čase od 17.5. do 18.5. 2012

15 účastníkov, 14 udelených akreditácií.
2. modul M2 – Nanášanie hlinenej omietky, v čase od 21.6. do 23.6. 2012

11 účastníkov, 10 udelených akreditácií.
4. modul M4 – Návrh interiéru s hlinenými omietkami , v čase od 27.9. do 29.9. 2012

5 účastníkov, 5 udelených akreditácií.


5. modul M5 – Dekorácie s hlinenými omietkami, 
v čase od 18.10. do 19.10. 2012

5 účastníkov, 5 udelených akreditácií.

 

Prvý vzdelávací kurz pre slamené stavanie

V rámci Partnerského projektu Leonardo, sme zapojení so Zaježkou do vývoja učebných materiálov pre slamené stavanie. S kurzami sme už začali, aby sme vedeli kurzy a materiály vylepšovať a dopĺňať. Lektormi kurzu boli Marián a Zuzana. Prvý kurz so 7 účastníkmi sa uskutočnil od 13.-15.9. 2012. Hodnotenie kurzu účastníkmi bolo veľmi dobré. Fotogalériu nájdete na našom blogu: http://centrumartur.blogspot.sk/

 

Workshop v Melčiciach

ArTUR sa podielal na organizovaní workshopu v Melčiciach na novostavbe so slamenou izoláciou. Lektormi boli Zuzana a Boris. Bola to náročná práca, keďže pri takejto konštrukcii bolo treba skrátiť každý balík. Našťastie bolo veľa účastníkov, ktorí boli veľmi pracovití.

 

Tvorba databázy ekodomov

slamených domov aj domov pasívnych a NED, stavaných z prírodných materiálov. Vytvorili sme formulár aj pre Živicu.

 

Publikovanie

Prezentácia na festivale Hory a mesto na tému obnovy domov

Publikácia: Všetko o ekodome, Jaga group s.r.o.

Zuzana Kierulfová písala rozsiahly úvod do publikácie o udržateľnej architektúre.

TEDx v Bratislave Zuzana Kierulfová prednášala na TEDx v Bratislave na tému hlina a spomenula aj aktivity združenia. Video je na www.tedxbratislava.sk

Článok v Hospodárskych novinách článok patrí do spoplatnenej časti: http://style.hnonline.sk/letoshn/c1-56476040-z-hliny-u-nas-nevediastavat-ani-remeselnici-tvrdi-architektka

Univerzitné novinách „Poľnohospodár“. Článok: Slama v prírodnom staviteľstve (článok si môžete prečítať v prílohe)

Nízkoenergetické EKO bývanie 2012 V článku “Hlina je moja srdcová záležitosť” bola odprezentovaná

aj “Ľudová škola v Hrubom Šúri” a ArTUR. (str.85.-87.)

Výstavy

Coneco 2012

ArTUR vystaval na Coneco v Bratislave apríli 2012. V rámci Výstaviska mal ArTUR workshopy a premietanie filmov. Náš stánok na výstave bol úspešný, mali sme naň veľmi dobré ohlasy. Robili sme praktické ukážky omietania hlinou, modelovania a dekorácie so sgrafitom. Za pomoci Eda sme tam vytvorili slamenú lavicu omietanú hlinou. Edo ukazoval ako sa robia drevené spoje. Mali sme už aj arturácke zelené tričká.

Domexpo 2012

ArTUR vystaval na Domexpo v Nitre v apríli 2012 na veľkej ploche. Náš stánok bol naozaj veľký, takže aj keď sme tam boli priemerne piati, stratili sme sa tam. Na záver sme spravili zhodnotenie výstavy: potrebujeme nové letáky, menšiu plochu nabudúce, nové A3-ky pre prezentáciu členov. Každý člen (netýka sa sympatizantov a čestných členov) bude musieť mať 1x za rok jednu poldňovú službu na hocijakej našej výstave. Pred Conecom bude zhromaždenie členov – briefing o novinkách, kde sa zároveň rozdajú lístky.

Pohoda 2012

ArTUR vystaval na Pohode v Trenčíne júl 2012. Pohoda prebehla v pohode. Na stánku boli: Zuzana, Inez, Janka (Chrenčíková), Veronika, Boris. Spisovali sme si mailing zoznam záujemcov. Nabudúce sa musíme lepšie pripraviť, treba viac prezentovať nejakú malú lacnejšiu alternatívu pre mladých. Nastánku sme tak, ako minulý rok prezentovali aj iEPD.

Výstava Moddom

Vďaka nášmu partnerovi – FASTU a hlavne Veronike Kotradyovej sme mohli vystavovať aj na MODDOME 2012. Vystavili sme materiály týkajúce sa interiérov.

Parking day  21.9.2012

Jakub Steinhauser sa podujal na zorganizovanie aktivity v rámci parking day: zapojili sa všetky tieto

inštitúcie: ArTUR, iEPD, Fakulta architektúry STU – Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

 

Záchrana starej školy

Zbierka na splatenie kúpy vzdelávacieho centra

Sponzorstvo medzi firmami zháňala Zuzana Kierulfová. Výzva bola uverejnená na portály Ľudia ľuďom. Ďakujeme všetkým prispievateľom. Prvú splátku 10 350 euro sa nám podarilo vyzbierať .

Podpísanie zmluvy o kúpe starej školy

Dňa 2.7.2012 podpísala Zuzana Kierulfová za ArTUR zmluvu kúpnopredajnú zmluvu a následne bol vykonaný vklad do katastra a vydaný  LV č. 1189.

Stretnutie a diskusia ohľadom ideových návrhov na školu

16.4.2012 bolo stretnutie na odprezentovanie ideových návrhov na školu.

Prítomní boli: Mišo Sládek, Zdenko Kasáč, Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf, Heňo Pifko, Veronika

Kotradyová, Marián Ontkóc, Lorant Krajcsovics, Jakub Steinhauser, a dvaja študenti FASTU.

Predstavili sme v krátkosti všetky návrhy zúčastnených aj návrh Borisa Hochela, Katky Kubičkovej a Warda

(Eda) Willemsa. Miško spravil nakoniec tabuľku, s vyhodnotením návrhov v zmysle zosumarizovania

spoločných čŕt návrhov.

Stavebné povolenie

V apríli bol dokončený projekt na stavebné povolenie a 9.5.2012 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu ľudovej školy na ekocentrum.

Brigády

Novinky o tom, ako sme pokračovali s naším vzdelávacím centrom nájdete na tomto blogu

http://centrumartur.blogspot.sk/

Zmluva o prenájme sadu pri škole: 

Nájomná zmluva na záhradu bola podpísaná 9.5.2012 s platnosťou od 1.10.2012. Nájomné 500 euro/rok. Je to spolu cca 15 árov, kde môžme realizovať permakultúrny dizajn záhrady.

Pozemok v “Brnovom lese”

Dostali sme do daru pozemok pri Brnovom lese. Zuzana Kierulfová podpísala s Petrom Balašovom a Jánom Šlinským dňa 18.4. 2012 za ArTUR Dohodu o urovnaní a Zmluvu o odplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Návrh na vklad bol podaný dňa 4.5.2012

Zhromaždenie členov

4. 12. 2012 Hrubý Šúr

Predstavenie nových členov: Martin (Podbiel), Peter Coch „Šaman“ (BB), Peťo  Minát (dobrovoľník z Hrubého Šúra), Jozef Fekiač – autor nového webu

Nové stanovy:
Názov združenia – ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj iba ako 2.)
Názov školy: Ekocentrum ArTUR (aj v projekte takto)
Členom združenia sa môžu stať ľudia od 15 rokov (pôvodne od 18 r.)
Členské je potrebné zaplatiť do 31. marca v danom roku (pôvodný návrh do konca roka)
Predsedníctvo a dozorná rada sú volené na 4 roky (pôvodne 2 roky)
Výkonný orgán je predsedníctvo, minimálne predseda a traja podpredsedovia
Štatutári: predseda a prví dvaja podpredsedovia, môžu konať jednotlivo
Dozorná rada bude minimálne 3-členná
Novým sídlom združenia sa stane škola v Hr. Šúri
Stanovy po týchto úpravách boli jednomyseľne prijaté

Voľba predsedu a podpredsedov
Za predsedu a podpredsedov boli navrhnutí doteraz pôsobiaci, t.j.
predsedníčka Zuzana Kierulfová)
1. podpredseda Boris Hochel
2. podpredseda Marián Ontkóc
3. podpredseda Roman Miškov
Všetci boli jednomyseľne potvrdení vo svojich funkciách
Členmi predsedníctva sú ešte Henrich Pifko a pán Ladislav Fecko

Voľba dozornej rady
Do dozornej rady boli nominovaní: Erika Galánska, Milada Rečlová, Vladimír Gajdoš
Všetci boli jednomyseľne zvolení.

Memorandum o spolupráci

Spôsob finančného zabezpečenia