ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, občianske združenie

H. Meličkovej 12, 841 05 Bratislava, ozartur@gmail.com, www.ozartur.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011 

ZA OBDOBIE JANUÁR 2011 – DECEMBER 2011

 

Projekty:

European Learning Partnership for Strawbale Building (2009-2011) 

Partnerstvá Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Cieľom projektu bolo zozbierať a porovnať informácie v oblasti slameného staviteľstva v Európe a vytvoriť štruktúru výučby európskeho stavania zo slamy. Výsledkom je dokumentácia a porovna nie 6 techník najlepšej praxe partnerských krajín a učebný plán obsahujúci 10 mudulov. Učebný plán bol vytvorený tak, aby korešpondoval s kostrou ECVET- European Credit System for Vocational Education and Training (Európsky kreditný systém pre odborné vzdelávanie) pre podporu budúcej mobility remeselníkov vcelej Európe. www.strawbale-net.eu/leonardo

Výsledky:
1. Dobrá stavebná prax 6 techník stavania zo slamy
Určili sme, opísali a zobrazili detaily 6 najlepších slamených stavebných techník rôznych európskych krajín: nosnej, výplňovej, obalovacej a prefabrikácie. Obsah: 2D+3D+technické výkresy, kalkulácie, dotazník, vyhodnotenie.
2. Štruktúra vzdelávacieho programu slameného stavania, rozdelenie na celky a témy.
Celková štruktúra vzdelávania slameného stavania s obsahom 200 hodín v 10 celkoch, s detailným plánom lekcie a infolistami pre celok 2, vyšpecifikovanými znalosťami, kompetenciami a zručnosťami na 4. úrovni (profesionáli) v súlade s ECVET.
3. Európsky dotazník slameného stavania
Zbieranie informácií o slamenom stavaní v Európe: 1/ spôsob, komunikácia, aktivity, financovanie, networking organizácií 2/ vzdelávanie a obsah 3/ národná situácia a prekážky pri slamenom stavaní
4. Prehľad národných stavebných regulatívov pre slamené stavanie
Prehľad rôznych národných stavebných regulatívov a náhľad na to, ako profesionáli riešia legislatívne problémy v oblasti slameného staviteľstva. Výsledok: nedostatok integrácie medzi EU a národnými predpismi
http://www.strawbale-net.eu/network/european-work-groups/leonardo/database.html
5. Pilotný workshop slameného stavania a spätná väzba
ArTUR zorganizoval na Slovensku 3 dňový seminár s obsahom celku 2, pre profesionálov, výučba 3 rôznych techník slameného stavania, odborná výučba na stavbe, podporená teóriou, prezentácie príkladov a detailov / kontinuálna spätná väzba počas seminára pre zlepšenie kvality.

LearnWithClay – Spoznaj hlinu 2010 – 2011.

ECVET kurz a skúšky – kurz hlinených omietok Modul 3, úroveň 3. V spolupráci s občianskym združením Hoblina sa uskutočnil vzorový kurz a skúšky v rámci medzinárodného projektu

Workshop – zateplenie starého domu slamenými balmi.

Slamený workshop v Brestovci (pri Veľkom Mederi) V sobotu 22.10. zorganizoval Hochel a Kierulfová. Workshop sa týkal rekonštrukcie starého, sčasti hlineného domu do pasívneho štandardu.

Zhromaždenie členov a oslava 10. výročia založenia ArTUR 1.4.2011

Na zhromaždení sa prezentpvali projekty, a niektorí členovia prezentovali svoju prácu a výrobky.

Zorganizovanie konferencie Zdravé domy 2011

16.-17.5. ArTUR spolu s FA STU Bratislava zorganizovali medzinárodnú konferenciu Zdravé domy. Od r. 2010 sa ArTUR v spolupráci s FA STU stal organizátorom konferencie Healthy Houses na Slovensku. Dovtedy mala konferencia niekoľkoročnú tradíciu v Českej republike. Naše partnerské združenie Sdružení hlineného stavitelství spolu s VUT Brno nás oslovili, aby ArTUR každý druhý rok alternoval konferenciu na Slovensku. www.healthyhouses.eu

Tlačová konferencia

vyhlásená ku konferencii Zdravé domy 2011 aj ku prezentácii výsledkov projektu – Leonardo partnerstva. Prezentácia bola podporená ppt. prezentáciou a následnou diskusiou.

Prezentácia na ESBG

ppt. prezentácia na konferencii v rámci európskeho stretnutia slamených stavbárov ESBG (European Straw Bale Building Gathering). Slovenský partner prezentoval za celé partnerstvo výsledky projektu.

Podpísanie zmluvy o organizovaní konferencie Zdravé domy každý druhý rok na Slovensku spolu s FA STU.

ArTUR, FA ČVUT Brno, Sdružení hlineného stavitelství a FA STU Bratislava podpísali spoločnú zmluvu o striedaní sa v organizovaní medzinárodnej konferencie Zdravé domy.

Prezentácia projektu Leonardo da Vinci – partnerstvá

12.10. bola Z. Kierulfová pozvaná na školenie o grantových projektoch SAAIC prezentovať úspešné výsledky projektu, v ktorom bol ArTUR partnerom za Slovensko v rokoch 2009-11- European Learning Partnership for Strawbale Building. Výsledky sú aj na našej webstránke. Na konci oktobra boli odovzdané všetky potrebné správy aj záverečná správa podaná online aj poštou. Vytlačené boli príklady výsledných produktov: štruktúra výučby podľˇaˇECVET, vypracovaných 6 metod slamených techník dobrej praxe, výsledky pilotného workshopu na Slovensku a výsledky dotazníkov.

Zhromaždenie členov ArTUR

Na stertnutí 14.10. v lesnej škôlke v Horskom parku v BA nás bolo iba 12.
Dohodli sme sa že v zbierke na školu sa bude pokračovať, prípadne si aj úver vezmeme, ak by to šlo.
Že organizátor výstav bude platený (môže mať aj pomocníka)
Že budeme viac prejavovať lojálnosť k združeniu a že na výstavách a workshopoch budeme mať aj tričká a polokošele s logom.
Využijeme ponuku Romana Grunnera, že nám pomôže spraviť webstránku vo Word Press aby sme ju mohli viacerí dopĺňať a cez backpack ju môžme spolu “načrtnúť”

Konferencia Budovy a prostredie

20.10. bola Z. Kierulfová pozvaná prezentovať na medzinárodnú konferenciu organizovanú STU. Zastupovala aj ArTUR a prezentovala okrem iného aj výsledky Leonardo projektu.

Enviro Oscar 2011

Cenu za enviro stavbu 2011 dostala slamená kupola v Hrubom Šúri. Na odovzdávanie ceny bol pozvaný aj starosta Hrubého Šúru. Odovzdávanie cien ukázali aj na STV2, len škoda že neukázali z ocenených projektov žiadne fotografie.

1. stretnutie projektu Leonardo partnership – “Pro SB training”

ArTUR sa zúčastňuje na projekte ako tichý partner. Prvé stretnutie bolo pri Viedni od 9.-13.11. v ateliéry Herberta Gruebera predstavitela stavebnej biológe v Rakúsku. Za SK sa zúčastnili Tomáš Bužek, Marián Ontkóc a Zuzana Kierulfová a všetci formálne zastupovali PHŽ (Zaježku) lebo tichý partneri projektu nie sú podporení. (Boris H. prišiel na 1 deň.) Rozhodlo sa, že stretnutie bude aj na Slovensku na Zaježke v r. 2013 v čase hneď po konferencii Zdravé domy, aby mohli niektorí odborníci prednášať. Učebný program v rámci tohto málo plateného projektu dopracuje a doplní sa obsah, aby sa už dalo vyučovať. Správa zo stretnutia je na konci tohto mesačníka. Správa zo stretnutia bude uverejnená na backpacku.-

Prípravná návšteva v Senci v rámci grantovej schémy Leonardo

17.-21.11.ArTUR zorganizoval prípravnú návštevu Leonardo projektov, na ktorú prišli 19- ti partneri z Nemecka, Francúzska, Portugalska, Anglicka, Česka, Švédska a Srbska a spolu diskutovali o možnostiach podania spoločných európskych projektov. Za ArTUR sa zúčastnila Zuzana Kierulfová (podpredsedovia nemali vtedy čas 🙂 a budeme podávať tieto projekty: Leonardo transfer inovácií, v rámci ktorého preložíme a adaptujeme materiály k ECVET (európskym kreditom na hlinenú omietku) podávatelia bude SHS z ČR, Leonardo tvorba inovácie – kde sa bude tvoriť štruktúra výučby pre iné hlinené techniky, a ďalej projekt Leonardo Mobility, ktorého podstatou sú výmenné pobyty v školách ,v školiacich centrách a vo firmách, pre nadobudnutie skúseností a praxe. Projekty sa musia podať začiatkom januára. Stretnutie bolo úspešné a tvorivé, prebiehalo na lodi na jazere v areály Lobster v Senci a účastníci boli aj na exkurzii v kupole, niektorí boli na vínnej ceste vo Svätom Júri, niektorí v aquaparku, boli pozvaní na večeru ku Kierulfovým, kde prišiel aj Edo W. Prišiel pomôcť aj Boris H., pomohol aj s odvozom na letisko. Všetci zahraniční partneri nám držia palce s premenou školy na školiace centrum.

Projekt pre grant EKOFOND

Zuzana Kierulfová bola konzultovať už dávnejšie podaný projekt zameraný na osvetu vidieku, aby ľudia staré domy z tradičných materiálov nebúrali ale ich zachovali a správne obnovili a zateplili. Projekt treba ešte doplniť a dopracovať. V projekte pomáha Boris Hochel a zapojiť sa chce aj Petra Trokanová a ak jej čas dovolí, tak aj Lucia Marušicová a dúfam že aj ďalší…

Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve

Dňa 30.11. podpísala Zuzana Kierulfová za ArTUR zmluvu o budúcej kúpnopredajnej zmluve, ktorá sa pripraví na január, keď už bude pripravený geometrický plán. Pri podpísaní zmluvy ArTUR zaplatil dohodnutú zálohu 8 000 euro prevodom na účet obce.

Prednáška na stretnutí Permakultúry CZ

Dňa 26.11. mal Patrik Martin za o.z. ArTUR na stretnutí členov Permakultúry CZ v Bratislave prednášku na tému premakultúra v meste.

Feedback z obsahového hodnotenia ukončeného projektu 9342 0398

Dostali sme veľmi dobré hodnotenie z národnej agentúry SAAIC. Nájdete ho v prílohe na konci.

Prezentácia v Lotyšsku

Dňa 26.11. mala Zuzana Kierulfová za o.z. ArTUR prezentáciu v Rige pre lotyšských architektov a študentov o prírodnom staviteľstve na Slovensku, ktorú zorganizovala asociácia pre pasívne domy v Lotyšsku.

Prezentácia pre radu Stromu života

Roman Miškov pripravil aj v mene ArTUR seminár pre valné zhromaždenie Stromu života, ktoré sa konalo od 9.-11.11.2011. Témou prezentácie a praktického semináru pre učiteľov – vedúcich klubov na školách, bola možnosť použitia ekologických materiálov pri vzdelávaní detí. Roman ukázal možnosti modelovania zo slamy s hlinou, tvorbu povrchov z hliny, maľovanie hlinou a farebnými ílmi a výroba farieb s pomocou kaseínu.

Oslava v škole

Podujatie dňa 10.12. v našej starej škole v Hrubom Šúri bolo orientované hlavne na obec. Zuzana predstavila činnosť ArTURu, pán starosta Gujber porozprával o histórii školy a pán farár Gajdoš požehnal našej činnosti. Obyvatelia prišli aj starí aj mladí a niektorí sa vyjadrili, že nám držia palce. Oficiálne podujatie trvalo iba hodinu. Návštevníkov sme ponúkli vianočným punčom, vaflami a palacinkami a na vianočnom trhu sa predali keramické ozdoby, pletené čiapky, batikované tričká a pohľadnice. Boris spravil z podujatia video.

Publikovanie:

 • Kupola v TV
 • Krátka reportáž o našej slamenej kupole v TV Sme:
 • http://tv.sme.sk/v/22704/iq-mate-doma-nepotrebnu-slamu-postavte-si-z-nej-dom.html
 • Dohoda so šéfredaktorkou Jaga group s.r.o.
 • Zuzane Kierulfovej sa podarila predbežná dohoda s redakciou: Renovujeme, staviame, zariaďujeme že pravidelne budúci rok prispejeme našimi témami s tým, že môžme k záveru spomenúť firmu, ktorá nám pomôže pri splátke pôžičky na školu.
 • Zmienka o ArTURe v časopise Môj dom
 • V článku, ktorý pomohla Z. Kierulfová skorigovať p. Škripcovej (nie vštky opravy však prijala) je spomenuté o.z. ArTUR v článku o slamenom stavaní v kontexte, že spracovalo v medzinárodnom projekte metódy slameného stavania.

 

Vystavovanie na veľtrhoch a festivaloch:

 • Coneco 2011
 • ArTUR vystaval na Coneco v Bratislave od 29.3. – 2.4. 2011. V rámci Výstaviska mal ArTUR 2 dni trojhodinové prednášky.
 • Domexpo 2011
 • ArTUR vystaval na Domexpo v Nitre 14.-17.4. 2011 v pavilóne M1. V stánku bola postavená ukážka slamenej steny stavanej hybridným systémom CUT.
 • Pohoda 2011
 • ArTUR vystaval na Pohode v Trenčíne 7.-9. júl 2011. V stánku bola postavená ukážka slamenej steny stavanej hybridným systémom CUT a bola omietaná
 • Výstava na festivale Dych Zeme
 • Dňa 9.10. našu ArTUR- ácku výstavu na festivale Dych zeme v Šamoríne zabezpečil Patrik Martin.
 • Výstava pri konferencii Pasívne domy 2011 – 13. a 14. 10 sme vystavovali na výstave pri konferencii Pasívne domy, ktorá sa u nás na Slovensku koná každý druhý rok. Iepd nám ako partnerom ponúkol priestor zdarma, za čo ďakujeme. Výstavu sme narýchlo pripravili tématicky, Zuzana spracovala 6 nových plagátov podľa podlkadov, ktoré jej poslali architekti, ktorí chceli prezentovať návrhy a realizácie pasívnych (aj nízkoenergetických) domov s použitím prírodných materiálov. Ohlas bol dobrý, hlavne plagáty ukázali, že sa niečo v tejto oblasti deje a mali sme najkrajšiu podlahu zo stánkov – korkovú.
 • Výstava Moddom. Vďaka nášmu partnerovi – FASTU a hlavne Veronike Kotradyovej sme mohli vystavovať aj na MODDOME 2011. Vystavili sme materiály týkajúce sa interiérov.

Zbierka na naše vzdelávacie centrum

Sponzorov sme zháňali na výstave iEPD, rozosielaním mailov, telefonovaním, skúšali sme aj veľké firmy, Skanska, Knauf, Velux, Isover, no najviac sa osvedčili malé flexibilné firmy a jednotlivci. Z. Kierulfová bola prezentovať stav zbierky a zámery na schôdzi poslancov v Hrubom Šúri. Výzva je uverejnená na webe ArTURu, Zelenej architektúry na facebooku. Ďakujeme všetkým prispievateľom

Vzdelávacia činnosť