Výstavy a konferencie

sep
26
Št
Healthy Houses Conference 2019 @ FA STU, ArTUR
sep 26 – sep 28 celý deň

APPLICATION FORM

PRELIMINARY PROGRAM 27 – 28. september 2019

Thursday 26. 9. 2019

10:00 Field trip totraditional and modern green buildings on the way Bratislava – Trenčín – Martin – Čičmany

Friday 27. 9. 2019
Faculty of Architecture STU in Bratislava

 9:00 Opening
I. block: Regional idenitity
9:10 – Veronika Kotradyová / BCDlab, FA STU Bratislava, Slovakia
Case studies of mapping and transforming regional identity in relation to regional development
9:45 – Juraj Podoba / Institute of social antropology, FSEV UK Bratislava, Slovakia
Between Disintegration, Destruction, inspiration and interpretation: regional types of farmers     housing
10:15 – Zuzana Beňušková / Institute of social anthropology, SAV Bratislava, Slovakia
Luxury and happiness in the context of traditional material culture
10:50 – Coffee break

II. block: Regionalism in architecture
11:10 – Tamás Smidt / Ateliér Smidt, Slovakia
Regional Architecture like a Local Product
11:40 – Rainer Hirth / FH Coburg, Germany
Autochthone, Rural Architecture – Uma Luliks in East Timor and Other Sustainable Buildings
12:10 – Armin Kathan / TU Innsbruck, Austria
Regional Architecture and Cultural Identity – Case Studies from Vorarlberg
13:00 Lunch
14:00 – András Csech / CAN Architects, Hungary
Courtyard Reinvention – The introduction of the atrium into contemporary rural housing
14:30 – Peter Kasman / Treea, Slovakia
Folk Architecture as the Source of Inspiration (Re)interpretation of folk architecte characteristics in Slovak family house concepts in 2009 – 2019
15:00 – Anna Sandak / Innorenew, Slovenia
“Bio-based” building envelopeschallenges and perspectives
15:30 – Coffee break

III. block: Interior
15.40 – Tatiana Lesajová / Institute of interior and exhibition design FA STU Bratislava, Slovakia
Structural joint as an added aesthetical value
16: 00 – Marek Mácha / OMS Slovakia
Design of lighting through new technology of 3D augmented reality and its benefit for profesionals and users
16.30 – Michal Hronský, Katarína Morávková / Institute of interior and exhibition design FASTU Bratislava, Slovakia
Interiors in Slovakia – experiences from project
17:00 – Conclusion and discussion, informal social evening

Saturday 28. 9. 2019
ArTUR, Ecocenter Hrubý Šúr

 9:00 – Zuzana Kierulfová / ArTUR, Slovakia
EU project Act eco – natural building for vocational schools
9:15 – Walter Klasz / Architecture studio Klasz, Austria
Hollistic sustainability
9:45 – Bill and Athena Steen / institution, Arizona, USA
Tradition in Evolution – Thirty Years of Straw Bales and Clay – The Story of Athena and Bill Steens Canelo Project
10:30 – Coffee break
11:00 – MenoVejpustek / institution, Czech Republic
Research, development and teaching as support for expansion of buildings using earthen material in the Czech Republic
11:30 – Hanno Burtscher / institution, Austria
Modern projects with rammed earth
12:15 – Bjorn Kierulf / Createrra, Slovakia
Introducing straw structures to the mainstream
12:45 – Roman Miškov / ArTUR, Slovakia
Foundation of buildings with lower carbon footprint
13:15 – Lunch and presentation of the video from the Regio Earth Festival 2019

 IV. block: Training for change
14:00 – Zuzana Kierulfová /ArTUR, Slovakia
Presentation of the JUMP project
14:15 – Bjorn Kierulf /Createrra, Slovakia
Sustainability Quiz Game
15:00 – Stano Prorok/Hlinár, miesto
The story of change
15:15 Star Play – Audience Engagement (Module 2)
15:45 – Coffee break
16:00 – Roman Miskov / Bioline, Slovakia
The story of change
16:15 – How to ensure quality, ECVET interactive evaluation
17:00 – Lubica Gulašová /Arterre, Slovakia
The story of change
17:15 – Zuzana Spodniaková / The State Institute for Vocational Education, Slovakia
Mobility within the EU, Europass
18:00 – Discussion, refreshment and soirée

Fees:
early registration, by 20. September 70 EUR for both days / 50 EUR for one day;
registration by 25. September 80 EUR for both days / 55 EUR for one day;
students, members of Faculty of Architecture and NGO ArTUR 55 EUR for both days / 35 EUR for one day

Field trip on September 26. should be payed separately

 Please send applications tokotradyova@fa.stuba.sk or ozartur@gmail.com

Organizers: Zuzana Kierulfová (ozartur@gmail.com), Veronika Kotradyová (kotradyova@fa.stuba.sk) more information on www.bcdlab.eu and www.ozartur.sk

Partners: Faculty of architecture, Brno University of Technology and Earthen Architecture Association (EAA)

Conference is supported byAPVV 16-0567 SK project Common Platform of Design, Architecture and Social Sciences and project Healthy and Sustainable Housing.

 

 

 

konferencia Zdravé domy 2019 @ FA STU, ArTUR
sep 26 – sep 28 celý deň

PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

PREDBEŽNÝ PROGRAM 27 – 28. september 2019

 Štvrtok 26. 9. 2019

10:00 Exkurzia po tradičných a moderných zelených stavbách na trase Bratislava – Trenčín – Martin –Čičmany

Piatok 27. 9. 2019
Fakulta architektúry STU v Bratislave

 9:00 – Otvorenie konferencie

I blok: Regionálna identita a prípadové štúdie jej transformácie do materiálnej kultúry
9:10 – Veronika Kotradyová / BCDlab, FA STU Bratislava, Slovensko
Prípadové štúdie transformácie lokálnej identity do materiálnej kultúry v súvislosti s regionálnym rozvojom
9:30 – Nina Augustínová Šóšová / Vytvorené na Slovensku, Slovensko
Prípadové štúdie z projektu Vytvorené na Slovensku
10:00 – Juraj Podoba / Ústav sociálnej antropológie, FSEV UK Bratislava, Slovensko
Medzi dezintegráciou, deštrukciou, inšpiráciou a interpretáciou: regionálny typ roľníckeho obydlia
10:25 – Zuzana Beňušková / Ústav entológie a sociálnej antropológie, SAV Bratislava, Slovensko
Luxus a šťastie v kontexte tradičnej materiálnej kultúry – od indiánskeho potlachu k slovenskej fujare
10:50 – Prestávka

II. blok: Regionalizmus v architektonickej tvorbe
11:10 – Tamás Smidt / Ateliér Smidt, Slovensko
Regionálna architektúra ako miestny produkt
11:40 – Rainer Hirth / FH Coburg, Nemecko
Autochtónna rural Architecture Uma Luliks in East Timor and other sustainable buildings
12:10 – Armin Kathan / TU Innsbruck, Rakúsko
Regionálna architektúra a kultúrna identita – prípadové štúdie z rakúskeho Vorarlbergu
13:00 – Obed
14:00 – András Csech / CAN Architects, Maďarsko
Znovuobjavenie dvora – znovuzavedenie átria do súčasnej rurálnej architektúry
14:30 – Peter Kasman / Treea, Slovensko
Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj – (Re)interpretácie znakov ľudovej architektúry v konceptoch rodinných domov na Slovensku v rokoch 2009 – 2019
15:00 – Anna Sandak / Innorenew, Slovinsko
Bio-based” fasády budov – výzvy a perspektívy
15:30 – Prestávka

 III. blok: Interiér
15:40 – Tatiana Lesajová / Ústav interiéru a výstavníctva, FA STU Bratislava, Slovensko
Konštrukčný spoj ako pridaná estetická hodnota
16:00 – Marek Mácha / OMS Slovensko
Návrh umelého osvetlenia s pomocou najnovšej technológie 3D – rozšírenej reality a jej prínos pre profesionálov aj užívateľov
16:30 – Michal Hronský, Katarína Morávková, Dušan Kočlík / Ústav interiéru a výstavníctva,
FA STU Bratislava, Slovensko
Interiér na Slovensku – skúsenosti z projektu
17:00 – Záver a diskusia, neformálny spoločenský večer

Sobota 28. 9. 2019
ArTUR, Ekocentrum Hrubý Šúr

 9:00 – Zuzana Kierulfová / ArTUR, Slovensko
EU projekt Act eco – prírodné staviteľstvo pre odborné školy
9:15 – Walter Klasz / Studio Klasz, Rakúsko
Holistický prístup ku udržateľnosti
9:45 – Bill a Athena Steen /Canelo Project, Arizona, USA
Tradícia vo vývoji – 30 rokov slamených balov a hliny. Canelo projekt – príbeh Atheny a Billa Steena
10:30 – Prestávka
11:00 – ZdeněkVejpustek, Ivana Žabičková /Sdružení hliněného stavitelství, VUT Brno, Česká republika
Výzkum, vývoj a výuka jako podpora pro rozšiřování hliněného stavitelství v ČR
11:30 – Hanno Burtscher / Earthman, Rakúsko
Moderné projekty s ubíjanou hlinou
12:15 – Bjorn Kierulf / Createrra, Slovensko
Uvádzanie slamených konštrukcií do mainstreemu
12:45 – Roman Miškov / ArTUR, Slovensko
Zakladanie stavieb s menšou uhlíkovou stopou
13:15 – Obed a premietanie filmu z Regio festivalu hliny 2019

IV. blok: Zmena myslenia v stavebníctve
14:00 – Zuzana Kierulfová / ArTUR, Slovensko
Predstavenie projektu JUMP
14:15 – Bjorn Kierulf / Createrra, Slovensko
Kvízová hra o udržateľnosti
15:00 – Stano Prorok/ Hlinár, Slovensko
príbeh zmeny
15:15 – Hra so zapojením publika
15:45 – Prestávka a občerstvenie
16:00 – Roman Miškov / Bioline, Slovensko
Príbeh zmeny
16:15 – Zuzana Kierulfová / ArTUR, Slovensko
Ako zabezpečiť kvalitu / ECVET  interaktívne hodnotenie
17:00 – Lubica Gulašová / Aterre, Slovensko
príbeh zmeny
17:15 – Zuzana Spodniaková / Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
Mobility v rámci EU, Europass
18:00 – Záver a diskusia, občerstvenie a neformálne posedenie

Poplatky:

skorá registrácia do 20. septembra: 70 EUR za dva dni / 50 EUR za jeden deň;
registrácia do 25. septembra: 80 EUR za dva dni / 55 EUR za jeden deň;
študenti, členovia OZ ArTUR a zamestnanci FA STU BA: 55 EUR za dva dni / 35 EUR za jeden deň
Exkurziu 26. septembra hradia účastníci separátne
Prihlásiť sa je možné na adresách kotradyova@fa.stuba.sk alebo ozartur@gmail.com

 Organizátori: Zuzana Kierulfová (ozartur@gmail.com), Veronika Kotradyová (kotradyova@fa.stuba.sk)

Viac informácií na www.ozartur.sk a www.bcdlab.eu

Partneri organizátorov: Fakulta architektúry, Vysoké učení technické v Brne a Sdružení hliněného stavitelství

Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektu APVV 16-0567 Identita SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied a projektuZdravé a udržateľné bývanie

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

sep
20
Pi
17:00 Slamený kurz so Steenovými z USA... @ ArTUR
Slamený kurz so Steenovými z USA... @ ArTUR
sep 20 @ 17:00 – sep 22 @ 17:00
Slamený kurz so Steenovými z USA. (v anglickom jazyku) @ ArTUR
Kurz je naplnený! (ak máte záujem napíšte :ozartur@gmail.com) Lektormi kurz. sú známi slamení stavitelia z Arizony, manželia Bill a Athena Steen. (viac o tom, čo robia nájdete tu: http://www.caneloproject.com) Prídu len na Slovensko kvôli našim kurzom o slame a hline a prezentácii na konferencii Zdravé domy 2019. Slamený kurz je prednostne určený pre profesionálov v prírodnom staviteľstve. Obsahom kurzu je metóda z nosných slamených balov, postup je výnimočný, zefektívnený a využívajú sa aj tenké drevené prvky – laty (v Arizone je to bambus), aby strecha následne nespôsobila sadanie horného venca. Manželia Steenovi prídu na požiadavku, aby sa mohli prírodní stavitelia najmä z krajín z SK, CZ, PL mohli dovzdelať a inšpirovať prácou známych slamených staviteľov. 20.9.(od 17:00) – 22.9. Slamený praktický kurz o efektívnej a bezpečnej” metóde z nosných slamených balov. Cena kurzu: 150 eur. (cena zahŕňa vstup, organizačné zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie, stravu) Cena pre aktívnych členov ArTUR je 120 eur.  
sep
23
Po
10:00 Kurz je už preplnený! Hlinený ku... @ ArTUR
Kurz je už preplnený! Hlinený ku... @ ArTUR
sep 23 @ 10:00 – sep 25 @ 17:00
Kurz je už preplnený! Hlinený kurz so Steenovými z USA. (v anglickom jazyku) @ ArTUR
Je nám ľúto, ale kurz je už plný. Sorry, but the course is already fully booked. PRIHLÁŠKA Lektormi kurz. sú známi slamení stavitelia z Arizony, manželia Bill a Athena Steen. (viac o tom, čo robia nájdete tu: http://www.caneloproject.com) Prídu len na Slovensko kvôli našim kurzom o slame a hline a prezentácii na konferencii Zdravé domy 2019. Hlinený kurz je prednostne určený pre profesionálov v prírodnom staviteľstve. Obsahom kurzu sú rôzne omietkové a podlahové zmesy a dekorácie. Manželia Steenovi prídu na požiadavku, aby sa mohli prírodní stavitelia najmä z krajín z SK, CZ, PL mohli dovzdelať a inšpirovať prácou známych slamených staviteľov. 2) 23.9. (od 10:00) – 25.9. Hlinený kurz (rôzne omietkové a podlahové zmesy) Cena kurzu: 170 eur. (cena zahŕňa vstup, organizačné zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie, stravu) Cena pre aktívnych členov ArTUR je 150 eur.    
sep
26
Št
celý deň Healthy Houses Conference 2019 @ FA STU, ArTUR
Healthy Houses Conference 2019 @ FA STU, ArTUR
sep 26 – sep 28 celý deň
Healthy Houses Conference 2019 @ FA STU, ArTUR
APPLICATION FORM PRELIMINARY PROGRAM 27 – 28. september 2019 Thursday 26. 9. 2019 10:00 Field trip totraditional and modern green buildings on the way Bratislava – Trenčín – Martin – Čičmany Friday 27. 9. 2019 Faculty of Architecture STU in Bratislava  9:00 Opening I. block: Regional idenitity 9:10 – Veronika Kotradyová / BCDlab, FA STU Bratislava, Slovakia Case studies of mapping and transforming regional identity in relation to regional development 9:45 – Juraj Podoba / Institute of social antropology, FSEV UK Bratislava, Slovakia Between Disintegration, Destruction, inspiration and interpretation: regional types of farmers     housing 10:15 – Zuzana Beňušková / Institute of social anthropology, SAV Bratislava, Slovakia Luxury and happiness in the context of traditional material culture 10:50 – Coffee break II. block: Regionalism in architecture 11:10 – Tamás Smidt / Ateliér Smidt, Slovakia Regional Architecture like a Local Product 11:40 – Rainer Hirth / FH Coburg, Germany Autochthone, Rural Architecture – Uma Luliks in East Timor and Other Sustainable

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!