PIRATE – ECVET Earthbuilding Europe (2012-2015)

Obsah

  PIRATE – Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding

  Tvorba inovácie:  PIRATE – Poskytneme inštrukcie a zdroje pre hodnotenie a školenie v hlinenom stavaní

  Veľký európsky 3-ročný projekt pre Tvorbu inovácie – v projektovej schéme ďalšieho vzdelávania – Leonardo.

  Prvý krát profesionáli zo stavebného sektoru a z odborných a vysokých škôl spolu zanalyzujú remeslá a biznis využívajúci hlinené techniky. Cieľom je vytvoriť učebné moduly – celky, s požadovanými učebnými výsledkymi a ECVET certifikáciou pre kvalifikačné úrovne 3-6. Tento proces vyústi v syntézu veľkej časti európskych stavebných kultúr, ktoré sú úzko späté s hlineným stavaním.

  Letáčik

  letáčik na stiahnutie tu: leaflet_pirate_2015_sk

  letak PIRATE 1strletak PIRATE 2str

  Zhrnutie projektu v angličtine 

  For the first time, professionals of the construction sector and of VET and HE from 8 European countries analyse together the crafts and trades already or potentially using earth as a building material, with the aim to develop (1) units of learning outcomes and (2) ECVET certification procedures, for EQF levels 3 to 6. This process will result in a synthesis of a huge part of the European building cultures, which are closely related to earthen architecture. It will also lead to the compilation of recent innovations in the use of earth based building materials. Thus the PIRATE consortium addresses the European wide social demand for more environmentally friendly construction materials and techniques for new houses and for restoring and retro-fitting of existing. The focus will be the development of lifelong learning opportunities for sustainable building. Earth has a high potential for answering the challenges that the construction sector has to deal with (Directive 2010/31/EU of the European Parliament and Council on the energy performance of buildings). The consortium produces the following tools and resources: – a common-core syllabus for earthbuilding activities in traditional crafts and trades – a European-wide earth building matrix of ECVET units with assessment criteria, for EQF levels 3 to 6, and compatible with ECTS, both for earth bricks masonry and monolithic earth walls, available in 8 languages – guidelines for the process of certification in each participating country, and with qualification already launched in least in 3 countries (FR, DE, UK), with due respect to ECVET principles and quality standards. These results will – improve access to new skills for learners and offer them flexible learning pathways – increase competitiveness and creativity of SME’s and autonomy, self-fulfilment and employability of workers – lead to better understanding of ECVET within VET providers and key-actors – reinforce the co-operation between the actors involved.

  France CRAterre
  France AE&CC
  France AsTerre
  France AFPA St Etienne-Roanne
  France Compagnons-Colommiers
  France LMDC
  United Kingdom EBUK
  Deutschland FAL
  Deutschland DVL
  Deutschland BSZ
  Deutschland LehmBauWerk
  Deutschland Fasba
  Deutschland FachHochSchule-Lübeck
  Espana ESTEPA
  Portugal FCT/UNL
  Slovensko ArTUR
  Cesko SHS

  Národné stretnutie hlinárov

  Dňa 6.11. ako súčasť semináru Nebúrať ale obnoviť, sa konalo národné stretnutie “hlinených stavbárov”. Cieľom stretnutia bolo, okrem informácií o obnove domov aj tvorba a popis tvoriacej sa novej profesie Zhotoviteľ hlinených konštrukcií ako súčasť európskeho projektu, kde sa vyvíja aj celá schéma kritérií učebných výsledkov pre zhotoviteľa murovaných, monolitických (nabíjaných) a omietkových konštrukcií. pozvanka

  Na stretnutí sa 15 hlinárov a diskutovali sme o tom, ako by sme mali zaradiť povolanie hlinár, resp. zhotoviteľ hlinených konštrukcií do zoznamu povolaní.

  Výsledkom je, že by sme sa mali snažiť vsunúť aspekty týkajúce sa hlineného staviteľstva do jednotlivých existujúcich povolaní ako je murár, omietkár, betonár atď., súčasne sa snažiť o tvorbu špecializovanej profesie, zameranej len na hlinené konštrukcie a paralelne k tomu začať preberať od partnerov a z tvoriacej sa TNI materiál pre výučbu a implementovať to cca. do troch SOŠS. (pravdepodobne do škôl, spolupracujúcich s Ekofondom).

  Profesia – hlinár

  Tvoriace sa povolanie Zhotoviteľ hlinených konštrukcií: murár, omietkár a dekoratér

  Zhotoviteľ hlinených konštrukcií vie namiešať hlinené zmesi pre rôzne použitie, vie vyrobiť hlinené tvárnice, vie zhotoviť murované, monolitické hlinené konštrukcie, obloženie z hlinených obkladacích prvkov a zrealizovať hlinené omietky.

  Hlavné úlohy

  • Používať stavebnú projektovú dokumentáciu pozemných stavieb a technických podkladov výrobcov hlinených stavebných materiálov a prefabrikátov,
  • Vytyčovať stavebné konštrukcie v rozsahu povolania zhotoviteľa hlinených konštrukcií,
  • Zvoliť, pripraviť a spracovať prírodné hliny pre zhotovovanie monolitických hlinených zvislých a vodorovných konštrukcií a pre murovanie z prefabrikovaných prvkov,
  • Zvoliť a pripraviť rastlinné materiály pre hlinené stavebné zmesi,
  • Zvoliť a pripraviť hlinené priemyselné zmesi, navrhovať pracovné postupy
  • Zhotoviť monolitické hlinené konštrukcie,
  • Vyrobiť hlinené tvárnice do formy
  • Omietať hlinenými omietkami
  • Navrhovať pracovné postupy murovania z prvkov,
  • Zvoliť a používať náradia a pracovných pomôcok,
  • Vykonať prípravné práce na murovanie, nabíjanie, obkladanie; stavať lešenie
  • Zhotoviť monolitické hlinené konštrukcie pozemných stavieb,
  • Murovať zvislé konštrukcie z hlinených prefabrikovaných prvkov,
  • Obkladať stenu s prefabrikovanými hlinenými prvkami
  • Zhotoviť nadpražia otvorov a murovaných vencov z vystuženého betónu,
  • Počítať výmeru a spotrebu materiálu, kalkulácie
  • Pripraviť trasy pre inštalácie v hlinených konštrukciách
  • Montovať prefabrikované vodorovné konštrukcie – nadpražie otvorov, stropy
  • Udržiavať a opravovať hlinené konštrukcie
  • Vykonať dokončovacie práce
  • Vyvíjať si kompetenciu/spôsobilosť

  Odborné vedomosti

  • Základné vlastnosti hliny, základné ručné testy na zistenie vlastností hliny
  • Základné vlastnosti prímesí do hlinených materiálov a ich vplyv na vlastnosti zmesi
  • Princípy stabilizácie hlinených materiálov
  • Vedomosti o ponuke materiálov a náradí (výrobcovia a dodavatelia)
  • Vhodnosť zmesi pre rôzne techniky konštrukcií, kritériá výberu vhodnej techniky
  • Zásady výberu vhodnej formy pre ubíjanú techniku
  • Vedomosti o zásadách vyhotovenia hlinených konštrukcií
  • Lokálna a regionálna terminológia a tradičné techniky, geografické oblasti výskytu hliny
  • Vlastnosti, chrakteristiky, výhody a nevýhody hlinených konštrukcií (akumulácia, akustika, požiarna odolnosť, malá PEI, CO2, hygroskopické vlastnosti, toxická nezávadnosť, recyklovateľnosť)
  • Základné vedomosti o ekológii, zelených stavbách, udržateľnosti a spôsoby jej posudzovania. Udržateľnosť v spojitosti s hlineným staviteľstvom.
  • Postup prác, plánovanie, vzorky, miešanie, transport, skladovanie, prípravné práce, zhotovenie, dokončovacie práce, údržba
  • Spôsoby miešania, vedomosť o náradiach, nástrojoch a pomôckach
  • Znalosti o tradičných technikách hlineného stavania
  • Zásady obnovy tradičných domov
  • Základné vedomosti o stavbe pasívnych domov
  • Základné vedomosti o kompatibilných materiáloch
  • Vedomosť o technológiách omietania hlinenými omietkami
  • Požiadavky na vlastnosti povrchov, a možnosti ich vyhotovenia
  • Zásady realizácie inštalácií v hlinenej konštrukcii
  • Pozná základné vedomosti stavebnej fyziky a matematiky
  • Súvisiace predpisy a normy
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych prepisov a interných predpisov),
  • Základné vedomosti o trhu, marketingu a komunikácii
  • Vedomosti o opravách porúch v hlinených štruktúrach

   Všeobecné spôsobilosti

  • analyzovanie a riešenie problémov
  • digitálna gramotnosť
  • environmentálna gramotnosť
  • fyzická zdatnosť
  • informačná gramotnosť
  • jednanie s ľuďmi
  • kultivovaný písomný prejav
  • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • organizovanie a plánovanie práce
  • pružnosť v myslení a rokovaní
  • rozhodovanie
  • samostatnosť
  • technická gramotnosť
  • tímová práca
  • vedenie ľudí

   Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  Na výkon tohto zamestnania sa odporúča aspoň jedna varianta z nasledovných požiadavkov:

  a) Stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti pozemné stavby a aspoň 3 roky praxe v stavebníctve alebo vo funkcii učiteľa praktického vyučovania v oblasti vzdelávania murár z toho min. 1 rok za posledných 7 rokov.

  b) Stredné vzdelanie s výučným listom a min. 5 rokov praxe v oblasti hlinených stavieb, z toho minimálne 1 rok za posledné 3 roky.

  c) Vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektúry a min. 3 roky v oblasti hlinených stavieb, z toho minimálne 1 rok za posledné 3 roky.

  d) Úplná kvalifikácia Zhotoviteľ hlinených stavieb a stredné vzdelanie s maturitou a prax min. 5 rokov v oblasti hlinených stavieb, z toho minimálne 1 rok za posledné 3 roky.

  Zaujímavé linky

  DACUM

  Prezentacia o DACUM workshope v Nemecku k povolaniu hlinený murár

  Prezentacia DACUM

  Preložené výsledky DACUM

  dacum_matrix_sk

  Newslettery

  Pirate_Newsletter 6

  Pirate_Newsletter 5

  Certification strategy

  P16, Slovakia

  Analysing the national situation in Slovakia,

  Earth building awareness, education and legislation

  Earth building in the half of Slovakia is traditional, however earth is considered as poor and not suitable building material, as there was almost no education and no information about earth building for several decades. The building regulations for earth building do not exist and old earthen houses are being massively destroyed.

   

  Education

  There is no formal education about earth building, only very informal and not regular by two or three NGOs. However after contacting ŠIOV  (štátny inštitút pre odbornú výučbu = state institute for vocational education) we have found out that few years back after press conference our NGO ArTUR held about Clay plaster teaching material – project HLINARCH, the Ministry of Education put some chapters about earth into the book for masons – for 3rd graders, only as informative, additional chapter.

   

  National framework of professions

  We have found out that three years ago was created new National framework of proffessions, but it is not totally finished. We have met the president of Union of building industry businessmen in Slovakia – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, which together with company TREXIMA created the framework. They are also partners of the BUSS project (Built up Skills Slovakia)

  We contacted another partner involved in BUSS project – Ekofond and the result was, that they allowed us to contribute to their project (Renewable Energy for FUture Generations) with an input about new possible professions Earth builder and Straw bale builder.

  We have found out that the levels of education seems to be different (stricter) from levels in the project PIRATE.

   

  What do we want to achieve

  Our aim is:

  • to include earth building into several VET schools
  • to create profession earth builder
  • to create legal documentation – TNI (Technical normative information) prenorm for earth building.

   

  Actions taken in duration of the project:

   

  – We found an online form for revision of division of professions where we sent a note to add earth builder: http://www.trexima.sk/new/skisco_revizie.php.

   

  – With the help of the project we created matrix for topics, learning outcomes, levels and criteria and we translated it into Slovak Language.

  – We contacted president of Slovak association of wood building as well as Manager of Foundation Ekofond, who are experienced in implementing new professions into VET schools. We agreed on future cooperation.

   

  – During the project we contacted Vocational school in Banska Štiavnica and together with project partner SHS form Czech Rep. and Polish project partner of Leonardo project LearnWithClay II we submitted project Erazmus Plus with the aim to create supporting material: sessions, text sheets, info sheets for teaching earth building.

   

  – During the project PIRATE we renovated old school and turned it into our educational center, training center and we opened it in February 2015 and started running ECVET courses for clay plastering in better conditions. To prepare for training in earth techniques we run two workshops and one pilot course for rammed earth technique.

   

  – We invited our Czech partners to our national earth builders meeting to present about their several year effort to establish profession Earth builder.

   

  – We created last draft of normative document for earth building techniques. We cooperated with our Czech partner SHS. The document TNI for earth building has been completed in the beginning of this year 2015 and submitted to the Slovak Standards Institute (SUTN).

   

  Certification strategy

   

  The work will have to be done on different levels, with different target groups, however

  our aim stays to include earth building into several VET schools and create profession earth builder and create legal documentation – TNI (Technical normative information) pre norm for earth building.

   

  To create legal documentation – TNI (Technical normative information)

  • We created last draft of normative document for earth building techniques. With the help of our Czech partner SHS. The document TNI for earth building has been completed in the beginning of this year 2015 and submitted to the Slovak Standards Institute (SUTN).
  • We will prolong the contract about TNI submittion
  • We will communicate with the board  responsible for evaluating and accepting  TNI

   

  Dissemination plan:

  When TNI is accepted, we will write  articles to specialized magazines and newspapers, e-magazines and newsletters, as well as platforms to inform architects, engineers and builders.

  Presentations at the seminars, conferences and fairs connected to building and relevant Universities and VET schools.

  We will inform participants of our courses.

  We will also inform through our web page and FB public and potential home owners and builders.

   

  To include earth building into several VET schools

   

  • We will become members of MOU (memorandum of understanding) Earth Building.
  • We will create teaching material, ideally with some other former project partners from Czech rep. and together with VET schools we would like to involve. We have to prepare all the necessary documents to be able to train properly and then to assess learning outcomes.
  • For this purpose we submitted Erasmus Plus project with Polish, Czech partners and Slovak vocational school. Now we are waiting whether our application is successful or not.
  • We will start training in eco center ArTUR.
  • We will invite teachers from cca 2-3 VET schools and we will train them, and we will cooperate with them to implement training into their schools.
  • Our partner VET schools will set up earth building training in their schools.
  • We will inform VET schools about our training program, we will offer training and assessing to vocational teachers and thus get earth building either into their 20% of free teaching program or part of their main common training.
  • We will keep in contact with important key players and hope that we will be included into their BUSS activities (Built up Skills Slovakia) and also with State institute for vocational training and that they can include our training to their net of teachers.
  • We will promote all the activities which are being done in the field of earth building and we will hope to find interest and positive feedback.

   

  Dissemination plan:

  We will inform those who teach and assess: Trainers/teaching staff and Training program managers of Vocational schools, Associations, Universities, Craftspeople acting as trainers, Craftspeople acting as assessors.

  We will inform them directly by mail:

  about Earth construction and architecture, and about the project and its results. Those who answer, they will be sent link to e-version of the booklet and some will be sent hard copy of booklet. Through booklet they will be informed about project results (matrix, content of units, levels), and Info about MoU, certificates, assessment, mobility

  We will inform regional or national networks of the training sector, the construction sector, the green building sector, our partner organization Green building council first by mail and then by meetings. We will ask relevant educational partners to pass the information as well as Union of building industry businessmen in Slovakia – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska to put it on their web site for companies who will need workers and their staff with new skills suitable for sustainable building, and who ask for recognition of their competence.

  On FB we will promote new ECVET Earth building for learners (Trainees/apprentices/students of Vocational schools, Associations, Universities, Craftspeople upgrading their skills, Adult learners, Earth builders) looking for recognition of their competence obtained in informal and non formal learning who will ask for training and assessment with certificates, will ask for mobility with certificates. We will inform them about possibilities, Info about project partners’ training and assessment offer, Project results (list and content of units, levels), Info about certificates, assessment, mobility and last but not least Earth construction and architecture.

  We will have to send information to rely bodies for trainers and learners, who inform about: green skills, about qualifications and about mobility.

   

  The mail will be sent to office for vocational guidance, employment office, national and regional resource centres about teaching, national and regional resource centres about green building, national earth builders associations, national federations of the construction sector

   

  To create profession earth builder:

   

  • When we have TNI accepted and education about earth building running in eco centre ArTUR and in few vocational schools, we will try to establish a profession Earth builder.
  • Once the training will be running, we will try to include earth building into formal education. Then hand in hand with formal education we can try to create profession earth builder. The profession can exist only if formal education exists. By this time Czech republic will have profession earth builder accepted so it will be a precedent for Slovakia too.
  • We will have to cooperate with important key players and also with State institute for vocational training and that they can include our training to their net of teachers.
  • We will have to find some fund to undertake the task.

   

   

  We will ask training funds and policy makers: Ekofond or other foundation if they want to make a project with us and help to fund it.

   

  We will have to talk to: National certification agency, Chambers of crafts, training fund managers, governments, Employment offices. We will meet them and will tell them about the project (aims, state of progress, work groups, partners, national certification committees, target groups), We will give them booklet and show handbook and thus introduce project results (matrix, content of units, levels), Earth construction and architecture (market, training offer), Info about MoU, certificates, assessment, mobility.

   

  Written:

  20th June 2015

  by Zuzana Kierulfová

   

   

   

   

  Partneri projektu

  Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

  architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

  Najbližšie udalosti

  okt
  31
  Št
  celý deň Klimatická výzva pre profesionál... @ Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://www.manifest2020.sk
  Klimatická výzva pre profesionál... @ Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://www.manifest2020.sk
  okt 31 2019 – jún 26 2020 celý deň
  Klimatická výzva pre profesionálov v stavebníctve: Manifest2020 @ Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://www.manifest2020.sk
  MANIFEST 2020 O VPLYVE STAVEBNÍCTVA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Pripravili sme v spolupráci s iEPD klimatickú výzvu/manifest, aby sme povzbudili projektantov a architektov k tvorbe udržateľných stavieb. Tu si môžete prečítať manifest, aj sa pozrieť, ktorí architekti sa pripojili: http://www.manifest2020.sk
  jan
  30
  Št
  9:00 Kurz: NAPLNENÝ! Zhotovovateľ hli... @ Ekocentrum ArTUR
  Kurz: NAPLNENÝ! Zhotovovateľ hli... @ Ekocentrum ArTUR
  jan 30 @ 9:00 – feb 1 @ 15:00
  Kurz: NAPLNENÝ! Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 1- Od surového materiálu po hlinenú zmes @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi. Lektor: Stanislav Prorok Obsah kurzu : Vlastnosti a skúšky hliny, príprava zmesí pre nabíjanicu, omietky a hlinu. Úvod k hlineným omietkam, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M1 –  26 hod: Úvod k hlineným omietkam: Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom. Tradičné hlinené stavby v Európe. Vnútorné prostredie Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách. Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti. Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami. Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní. Vlastnosti hliny Zložky a
  feb
  13
  Št
  9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
  feb 13 @ 9:00 – feb 15 @ 15:00
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok Modul 2 - Nanášanie hlinenej omietky @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, s ECVET certifikátom uznaným Európskymi partnermi. Lektori: Roman Miškov Obsah kurzu : Vnútorné omietky, Príprava podkladu pod omietku, Výber skladby omietok, Jadrové omietky a podklady, Hotové výrobky, Stavenisko, Vrchné a jednovrstvové omietky Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Vnútorné omietky: Omietkové systémy. Zámery povrchových úprav: dekorácia, ochrana vnútorného povrchu, použitie technického vybavenia, zlepšenie parametrov vnútorného prostredia (vlhkosť, teplo, akustika a pod.) Prehľad hlavných typov vnútorných povrchových úprav: obloženie drevom, textil, dekoračné panely, papier, obkladačky, omietky, dekoračné omietky, farebné nátery, impregnácie. Použitie hlinených omietok Výberové kritériá pre rôzne typy povrchových úprav: stav stien, použitie priestorov (verejné/súkromné, suchá/vlhká prevádzka, intenzita používania a pod.), typ užívateľov (tichí/turbulentní) Vlastnosti, ktoré sa očakávajú od omietky: prídržnosť, súdržnosť, odolnosť, stupeň tvorby trhlín, farba, textúra, úroveň paropriepustnosti Hlavné zložky omietacích mált a poterov, ich funkcie. Spojivo: cement, vápno, sadra, hlina, akrylátové a vinylové polyméry. Plnivo: piesok, mramorová múčka, krieda, tehlová drť (antuka), puzolány

  Newsletter

  Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!