Partnerský projekt s Ekofondom – Obnova starých domov pre súčasný štandard (2012)

Podporený partnerský projekt EkoFondu v roku 2012
Partneri projektu: neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ SPP.
Projekt je cielenou osvetou pre obnovu starých domov správnym spôsobom, pri zvýšení teplotechnického štandardu pri použití vhodných stavebných techník pre staré tradičné domy.

Hlavné výsledky projektu:

 • vyhodnotený dotazník pre obce
 • štruktúra školiaceho materiálu
 • osnova manuálu obnovy
 • príklady dobrej praxe zelenej obnovy

Popis projektu:

Celkový projekt, z ktorého bola podporená iba časť, má zabrániť neefektívnemu búraniu dobrých domov z dôvodu nevedomosti a taktiež má zabrániť zlým stavebným zásahom, a naopak má dať návod na to, ako dom správne zrekonštruovať. Výsledkom projektu by mali byť informovanejší majitelia domov, ktorí budú vedieť ako správne postupovať pri obnove aby znížili náklady na vykurovanie a aby nerobili v dome zásahy, ktoré povedú k postupnej degradácii materiálov. Taktiež aby poznali kultúrny a historický kontext ich domov a obnovu robili priateľsky k okoliu.

Charakteristika budov na ktoré bude projekt zameraný

Obdobie výstavby budov, ktorých sa projekt týka
V projekte sa zameriame na tradičné domy stavané zväčša do roku 1945, (aj keď ešte aj po
vojne sa nejaké stavali tradičnými technikami). Zameranie projektu na tieto domy je dôležité,
najmä z hľadiska záchrany nášho kultúrneho dedičstva – domov, ktoré nie sú oficiálne
vyhlásené za pamiatky, ale kultúrnu aj historickú hodnotu majú väčšiu, ako domy stavané
neskôr.

Stavebné materiály a postupy
Stavebné materiály budov, na ktoré je projekt zameraný, sú prírodné tradičné materiály, a preto aj pri obnove budú odporúčané prioritne prírodné materiály aj produkty na trhu z prírodných materiálov. Pri obnove budú preferované tradičné techniky. Majitelia týchto domov často volia zbúranie, lebo nepoznajú kultúrnu hodnotu svojho domu, nevedia, že prírodné materiály sú zdravšie a často aj lepšie ako novodobé materiály hlavne pre tvorbu vnútorného prostredia a nevedia, že aj tieto tradičné domy sa dajú obnoviť aj zatepliť tak, že vyhovejú súčasným podmienkam bývania.
Odhad počtu budov tohto typu a spôsob využívania týchto budov: zo štatistiky, spravenej zo sčítania ľudu v r. 2001 je zrejmé, že domov postavených do 1899 je 38 169 a medzi rokmi 1900 – 1945 je 116 224. Spolu je to 154 393 domov.
Myslíme si, že pri našej osvete si aj majitelia iných starších domov, ktoré nespadajú do našej kategórie všimnú, že domy sa dajú obnoviť do dobrého štandardu. Na tieto domy sa ale zameriame v inom, nadväzujúcom projekte.

Ciele 1. časti realizácie

 • Zbieranie materiálu
 • Vypracovanie zoznamu literatúry, týkajúcej sa danej témy.
 • Zozbieranie písaného, fotografického a multimediálneho materiálu riešení problematiky
 • obnovy domov.
 • Vytvorenie (zatiaľ neovereného) zoznamu odporučených príkladov dobrej praxe.
 • Vyhodnotenie odpovedí dotazníkov pre obce
 • Vypracovanie dotazníka, vypracovanie databázy mailových adries obcí. (dotazníky budú rozposlané do 300 obcí)
 • Zozbieranie výsledkov dotazníkov od cca 200 obcí.
 • Vyhodnotenie dotazníkov v grafickej podobe.
 • Prieskum v teréne
 • Na základe doporučených príkladov dobrej praxe, overenie v teréne. Návšteva cca. 25 obcí.
 • Výsledkom budú Príklady dobrej praxe spracované v písanej podobe, škíc riešených detailov, fotografický materiál.
 • Analýza zozbieraných informácií
 • Zhodnotenie výsledkov dotazníka a načrtnutie využitia výsledkov v projekte.
 • Výsledky brainstormingu ako porovnať ekonomickú (energetickú) výhodnosť.
 • Výsledky brainstormingu ako porovnať autenticitu.
 • Výsledky brainstormingu ako vyhodnotiť obnovu z hľadiska udržateľnosti.
 • Vypracovanie štruktúry školiaceho materiálu
 • Vypracovanie štruktúry – jednotlivých tematických okruhov pre vzdelávací program pre obnovu domov z tradičných materiálov.
 • Zozbieraný materiál bude roztriedený do jednotlivých tematických okruhov.
 • Školiaci materiál bude základom pre vypracovanie manuálu obnovy domov pre majiteľov domov s doplnkom pre profesionálov.
 • Dopracovanie celkového projektu osvety
 • Prepracovanie rozpočtu podľa produktov, premyslieť lepšie kampaň aby mala väčší dopad, TV, doplniť celkový pohľad na udržateľnosť, premyslieť financovanie aj z iného zdroja, doplniť ekonomické vyhodnotenie rekonštrukcie a efektívnosť zateplenia. Sústrediť sa na prírodné materiály – kompatibilita a dôslednosť.

Rozsah a charakteristika zbieraných dát
Pre školiaci materiál pre odbornú verejnosť a tvorbu manuálu
pre majiteľov domov s dodatkom pre odborníkov.
Zbierané informácie budú použité pre tvorbu školiaceho materiálu a následne pre tvorbu
brožúry – manuálu. Zbierané materiály sa budú zameriavať na dobrú stavebnú prax pri obnove
domov a zvýšení energetického štandardu, pri možnom zachovaní autenticity tradičných
domov.

Zber teoretických materiálov
Zber bude zameraný na teoretický popis obnovy, aby sa zosumarizovali existujúce teoretické
poznatky o postupe obnovy pri tradičných stavbách a aby sa overila a prípadne doplnila
navrhovaná štruktúra školiaceho materiálu.

 • rešerš existujúcej literatúry (Benža – mapy, Etnografický atlas, Anatómia historického domu, Rekonštrukcie – technológia stavieb)
 • stretnutie s etnológmi (etnológia bývania), pamiatkármi
 • zisťovať od kolegov a známych, príklady dobrej praxe
 • zistiť akú kampaň osvety pre záchranu dedičstva rozbiehajú v Čechách a ako to budú robiť
 • zber podkladov v obciach na diaĺku – dotazník

Cieľ a očakávania.

 • brainstorming a tvorba prvej verzie dotazníka
 • pripomienkovanie dotazníka relevantnými stranami a poskytovateľom podpory
 • vytvorenie alebo získanie emailovej databázy obcí a odoslanie dotazníka
 • zber podkladov v teréne – navštívime cca 25 obcí s vytypovanými dobrými príkladmi praxe, a podľa dotazníkov obce s
 • väčším množstvom zachovaných tradičných domov.
 • budeme vyhodnocovať dobrú prax porovnaním zachovania autenticity a zvýšenia štandardu bývania. Na cestách budeme zbierať
 • fotografický materiál ako názorné príklady.
 • cesty spojíme s návštevou pamiatkových inštitúcií na prejednanie spolupráce na projekte.

Analýza

 • vytypovanie odborníkov, iniciované stretnutie odborníkov, oboznámenie o projekte, brainstorming o obsahu školenia, o dotazníku obciam a o dobrých
 • príkladoch obnovy, zavedenie hodnotenia obnovy z hľadiska autenticity, energetickej efektivity atď…)
 • vypracovanie ekonomického porovnania obnovy so zateplením, (Kierulfová – porovnanie pracnosti a úkonov, ekonomické porovnanie realizácie a energetických úspor. Porovnanie rekonštrukcie tradičnej budovy a novostavby v materiálovej skladbe z rovnakých tradičných materiálov a rovnakej energetickej kvalite. Hazucha – z príspevku na EPD konferencii, zo školiacich materiálov iEPD)

Personálne zabezpečenie

 • Ing. arch. Zuzana Kierulfová – manager projektu, PR (profil: remeselník, školiteľ, odborník na obnovu hlinených stavieb, predseda ArTUR)
 • Ing. arch. Inez Búci – Tvorba dotazníka, databázy emailových adries, fotografovanie, PR (profil: žurnalistka, fotografka, absolvent AiNOVA – ochrana kultúrneho dedičstva)
 • Ing. arch. Boris Hochel – vytvorenie širšej odbornej platformy, kontakt s pamiatkovými úradmi, zisťovanie dobrej praxe, príprava škíc (profil: remeselník, školiteľ, odborník na obnovu dreveníc aj hlinených stavieb podpredseda ArTUR, absolvent % AiNOVA – ochrana kultúrneho dedičstva)
 • Mgr. art. Roman Miškov – zisťovanie dobrej praxe (profil: remeselník, školiteľ, odborník na hlinené techniky, podpredseda ArTUR)
 • Ing. arch. Petra Trokanová – zber literatúry a materiálu, príprava škíc (študentka AiNOVA – ochrana kultúrneho dedičstva)
 • Július Šréter – účtovníctvo

Výstupy 1. časti realizácie

 • zozbierané existujúce teoretické informácie o obnove domov postavených tradičnýmistavebnými metódami
 • oboznámenie obcí a pamiatkových inštitúcií s projektom
 • vyhodnotené výsledky dotazníka (od cca 200 obcí) o situácii tradičných domov v obciach
 • zmapované príklady dobrej praxe, fotodokumentácia, vyhodnotenie, detaily
 • štruktúra školiaceho materiálu pre odbornú verejnosť, so zapracovanými pripomienkami širšej skupiny odborníkov.
 • zozbierané podklady v elektronickej podobe pre naplnenie obsahu školiaceho materiálu a teda aj pre obsah manuálu pre majiteľov domov s dodatkom pre odborníkov. Bude už obsah ale nebude ešte forma.
 • dopracovaný zvyšok projektu a rozpočtu
 • spracované dáta zo zberu – zozbierané existujúce teoretické informácie o obnove domov postavených tradičnými stavebnými metódami
 • podrobná osnova manuálu – doplniť o časť venovanú zdrojom energie na vykurovanie, ekonomické súvislosti rekonštrukcie tohto typu objektov (prečo by mali ísť majitelia budov do takejto rekonštrukcie). Do tvorby manuálu zapojiť aj technických špecialistov SPP.
 • k teoretickým okruhom problematiky bude načrtnutý spôsob ako porovnať ekonomickú (energetickú) výhodnosť, autenticitu obnovy a ako vyhodnotiť obnovu z hľadiska udržateľnosti.
 • dopracovanie celého projektu
 • vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory a finančného príspevku pre partnerské projekty na realizáciu ďalšej fázy projektu.
Partneri projektu

Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

Najbližšie udalosti

sep
6
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
sep 6 @ 9:00 – sep 8 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok M1- Príprava hlinenej malty na omietku @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi. Lektor: Stanislav Prorok Obsah kurzu : Úvod k hlineným omietkam, Vlastnosti a skúšky hliny, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M1 –  15 hod: Úvod k hlineným omietkam: Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom. Tradičné hlinené stavby v Európe. Vnútorné prostredie Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách. Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti. Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami. Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní. Vlastnosti hliny Zložky a konzistencia hliny- hlavné zložky hliny, vlhkostné stavy hliny,
sep
27
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
sep 27 @ 9:00 – sep 29 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok M2 - Nanášanie hlinenej omietky @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, s ECVET certifikátom uznaným Európskymi partnermi. Lektori: Roman Miškov Obsah kurzu : Vnútorné omietky, Príprava podkladu pod omietku, Výber skladby omietok, Jadrové omietky a podklady, Hotové výrobky, Stavenisko, Vrchné a jednovrstvové omietky Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Vnútorné omietky: Omietkové systémy. Zámery povrchových úprav: dekorácia, ochrana vnútorného povrchu, použitie technického vybavenia, zlepšenie parametrov vnútorného prostredia (vlhkosť, teplo, akustika a pod.) Prehľad hlavných typov vnútorných povrchových úprav: obloženie drevom, textil, dekoračné panely, papier, obkladačky, omietky, dekoračné omietky, farebné nátery, impregnácie. Použitie hlinených omietok Výberové kritériá pre rôzne typy povrchových úprav: stav stien, použitie priestorov (verejné/súkromné, suchá/vlhká prevádzka, intenzita používania a pod.), typ užívateľov (tichí/turbulentní) Vlastnosti, ktoré sa očakávajú od omietky: prídržnosť, súdržnosť, odolnosť, stupeň tvorby trhlín, farba, textúra, úroveň paropriepustnosti Hlavné zložky omietacích mált a poterov, ich funkcie. Spojivo: cement, vápno, sadra, hlina, akrylátové a vinylové polyméry. Plnivo: piesok, mramorová múčka, krieda, tehlová drť (antuka), puzolány
okt
4
Št
9:00 Obnova tradičných domov – októb... @ Ekocentrum ArTUR
Obnova tradičných domov – októb... @ Ekocentrum ArTUR
okt 4 @ 9:00 – okt 6 @ 14:00
Obnova tradičných domov - októbrový kurz @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
Kurz obnova tradičných domov do súčasného štandardu so zachovaním pôvodných hodnôt domu a okolia. Ak máte záujem, tu je prihláška alebo napíšte na ozartur@gmail.com Cena: 150 eur (vrátane stravy a ubytovania), miesto konania: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Lektori: Zuzana Kierulfová, Boris Hochel, Lucia Marušicová, Roman Miškov, Silvia Gajdošová, Bjorn Kierulf a iní …. Osnova školenia: Prvý deň: Tradičné domy, prieskum (lektori: Lucia Marušicová, Boris Hochel, Julo Lišaník) Tradičné domy, ľudová architektúra, Prečo nebúrať, regionálne prvky, hodnoty Legislatíva a povinnosti, pamiatková zóna, pamiatka, stavebné povolenie, energetický štandard, udržateľnosť Príklady Stav domu, analýza, diagnostika, príklady odstránenia porúch 1. pomoc domu, zámer (chalupa, rodinný dom), Súvislosti a prieskum Hospodárske stavby a pivnice Drevo, oprava dreveníc Večerné prezentácie. Druhý deň: Obnova, zásady (lektori: Silvia Gajdošová, Bjorn Kierulf, Roman Miškov)  Zásady obnovy, koncept obnovy Nepriaznivý vplyv vody, odvlhčenie, metódy, príklady Prípadová štúdia Stavebná fyzika, kondenz, zateplenie, parotesnosť, vzduchotesnosť, vetranie, vnútorné prostredie Vlastnosti tradičných materiálov Večerné prezentácie. Tretí deň: Udržateľnosť, zhrnutie, exkurzia (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová) Nové materiály a technológie Informácie o praktických

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!