Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

ArTUR

Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj

zo dňa 5.4.2001 v znení zmeny stanov zo dňa 4.12.2012

Preambula

Občianske združenie ArTUR je v zmysle zákona 83/1990 Zb. nepolitické dobrovoľné záujmové združenie, ktoré môže ako samostatná právnická osoba vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti. Jeho cieľom je prispievať k ochrane, obnove a tvorbe životného prostredia v súlade s požiadavkami udržateľného života najmä z hľadiska výstavby ohľaduplnej k životnému prostrediu.

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: ArTUR (ďalej len združenie)

 2. Podnázov: Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj

 3. Podnázov v angličtine: Sustainable Architecture

 4. Sídlo združenia: Hrubý Šúr 237, 903 01 Senec

 5. Logo združenia: Logo ArTUR manual

II.

Hlavné ciele združenia, úlohy a formy ich plnenia.

 1. Cieľ činnosti združenia je všestranne prispievať k rozvoju:

  • architektúry ohľaduplnej k životnému prostrediu,
  • ochrany, obnovy a tvorby životného prostredia,
  • ochrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva,
  • a napĺňaniu všeobecne etického spôsobu života.
 1. Úlohou združenia je združovať odborníkov, propagovať a vzdelávať v oblastiach:
  • navrhovanie, príprava projektovej dokumentácie a realizácia hlavne obytných, občianskych ale aj iných stavieb, súborov a sídiel, ktoré sú svojím konceptom, materiálmi a prevádzkou ohľaduplné voči životnému prostrediu a vyhovujú kritériám všestrannej úspory energie,
  • používanie environmentálne vhodných stavebných materiálov a technológií,
  • šetrenie energie,
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti s prevádzkou budov a stavieb,
  • navrhovanie, príprava projektovej dokumentácie a realizácia záhrad, parkov a lesných záhrad podľa permakultúrnych princípov,
  • navrhovanie, príprava projektovej dokumentácie a realizácia vodných systémov a jazierok,
  • zodpovedné nadobudnutie a užívanie bežných spotrebných výrobkov, ich znovu použitie, recyklovanie odpadu, nakladanie s odpadmi,
  • všeobecná ochrana životného prostredia vo vzťahu k architektúre a stavebnej činnosti,
  • rozvoj remesiel, kultúry a umenia, ochranu, obnovu a revitalizáciu architektonických pamiatok.
 1. Formy napĺňania cieľov a úloh:

  • zbieranie, uchovávanie a rozširovanie informácií k danej problematike,

  • sprístupnenie informácií pre verejnosť vo forme knižnice a internetovej web stránky,

  • spracovávanie projektovej dokumentácie a realizácia vzorových stavieb v záujme propagácie a osvety,

  • vydavateľská a  publikačná činnosť,

  • organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, školení a výstav, organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, organizovanie iných aktivít, podľa konkrétnej situácie, požiadaviek a podmienok,

  • prevádzkovanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských krátkodobých i dlhodobých aktivít v ekocentre ArTUR a s tým spojené aktivity starostlivosti a rozvoja nehnuteľného majetku.

 

III.

Členstvo v združení

 1. Členom sa môže stať každá fyzická osoba nad 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho stanovami.
 2. Členstvo môže byť:
  • riadne
  • čestné
 3. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a rozhodnutia Predsedníctva. Riadne členstvo môže byť:
  • individuálne (fyzická osoba)

  • rodinné (fyzické osoby)

  • kolektívne (právnická osoba zastúpená štatutárnym zástupcom)

 1. Člen podporovateľ vzniká na základe písomnej prihlášky. Na člena podporovateľa sa nevzťahuje článok IV. Stanov združenia.

 2. Čestné členstvo udeľuje Zhromaždenie členov na návrh Predsedníctva. Udeľuje sa jednotlivcom za mimoriadne zásluhy o rozvoj združenia. Na čestného člena sa nevťahuje článok IV. Stanov združenia. Jeho práva a povinnosti sú upravené v internej smernici združenia.

 3. Výšku ročného členského schvaľuje Predsedníctvo.

 4. Členstvo v združení zaniká

  • písomným vystúpením člena

  • vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností podľa článku IV.

  • vylúčením Predsedníctvom za obzvlášť hrubo porušil povinnosti člena združenia alebo poškodil jeho dobré meno. Proti vylúčeniu sa môže člen odvolať na Zhromaždenie členov

  • zánikom združenia alebo smrťou člena

IV.

Práva a povinnosti riadneho člena združenia

 1. Riadni členovia združenia majú právo:

  • plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia

  • hlasovať na Zhromaždení členov

  • voliť a byť volení do orgánov združenia

  • dávať podnety, návrhy, sťažnosti a pripomienky orgánom združenia

  • byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia

  • využívať členské výhody

 1. Riadni členovia združenia majú povinnosť:

  • dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia, podporovať jeho zámery, chrániť jeho dobré meno a nepodnikať nič, čo by poškodilo jeho záujmy a ciele

  • riadiť sa uzneseniami orgánov združenia

  • napomáhať napĺňaniu cieľov združenia podľa svojich schopností a možnosti

  • podieľať sa na činnosti združenia podľa svojich možností

  • platiť pravidelné ročné členské do konca marca príslušného roku

  • chrániť, opatrovať a napomáhať zveľaďovaniu majetku združenia

V.

Orgány združenia

 1. Volenými orgánmi združenia sú:

  1. najvyšší orgán – Zhromaždenie členov

  2. výkonný orgán – Predsedníctvo

  3. štatutári

  4. kontrolný orgán – Dozorná rada

 1. Zhromaždenie členov:

  1. Zhromaždenie členov je rozhodovacím orgánom združenia. Zhromaždenie členov zvoláva Predsedníctvo spravidla raz za rok. Ak o to požiada polovica členov združenia, Predsedníctvo je povinné zvolať Zhromaždenie členov do dvoch mesiacov.

  2. V pozvánke sa uvedie názov a sídlo združenia, dátum, čas, miesto a predpokladaný program Zhromaždenia členov.

  3. Pozvánka musí byť elektronickou poštou doručená najneskôr 7 dní pred konaním Zhromaždenia členov.

  4. Na Združení členov má každý riadny člen jeden hlas.

  5. Jeden člen prítomný na Zhromaždení členov môže na základe písomného poverenia zastúpiť iba jedného neprítomného člena.

  6. Zhromaždenie členov je vždy uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Zhromaždenie členov môže rokovať len o otázkach, uvedených v programe rokovania Zhromaždenia členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

  7. Zhromaždenie členov rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:

   • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

   • volí a odvoláva Predsedu združenia,

   • určuje počet členov Predsedníctva, volí ich a odvoláva, volí a odvoláva 1., 2., a 3. Podpredsedu,

   • volí a odvoláva Dozornú radu,

   • schvaľuje rokovací a volebný poriadok,

   • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

   • schvaľuje rámcový rozpočet a správu o hospodárení,

   • schvaľuje nákup, predaj, prevod alebo zaťaženie nehnuteľného majetku,

   • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

   • môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Predsedníctva,
   • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
  1. Predsedníctvo a Dozorná rada má volebné obdobie 4 roky.

  2. V prípade potreby zasadania Zhromaždenia členov medzi ročnými Zhromaždeniami členov je možné uskutočniť elektronické zasadnutie s elektronickým hlasovaním. Spôsob hlasovania je spresnený v interných smerniciach združenia

 1. Predsedníctvo združenia :

  1. Predsedníctvo je správnym orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov. Riadi činnosť združenia v období medzi Zhromaždeniami členov.

  2. Predsedníctvo tvorí predseda a členovia Predsedníctva.

  3. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz do mesiaca. Schôdze Predsedníctva zvoláva predseda. Pozvánka sa posiela elektronicky najneskôr 5 dní dopredu.

  4. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu ho zastupuje 1. podpredseda.

  5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné v prípade prítomnosti aspoň 3 členov predsedníctva. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Predseda združenia.

  6. Predsedníctvo zabezpečuje najmä :

   • zvoláva Zhromaždenie členov združenia a vypracováva programové dokumenty, program Zhromaždenia členov a zabezpečuje jeho rokovanie,

   • rozhoduje o prijatí nových členov a o vylúčení člena a vedie zoznam členov združenia,

   • rozhoduje o zriadení a o zrušení Tvorivých tímov združenia,

   • spravuje majetok združenia,
   • informuje členov o činnosti združenia,
   • chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
   • vypracováva ročný plán činnosti a rozpočet združenia,
   • vypracováva výročnú správu a ročnú účtovnú závierku,
   • schvaľuje interné predpisy združenia,

   • navrhuje čestných členov,

   • schvaľuje členstvo združenia v inej organizácii,

   • vykonáva povinnosti zamestnávateľa a určuje pracovnú náplň zamestnancov a ich kompetencie,

   • vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.

  1. V prípade potreby zasadania Predsedníctva a nie je možné fyzické stretnutia je možné uskutočniť elektronické zasadnutie s elektronickým hlasovaním. Spôsob hlasovania je spresnený v interných smerniciach združenia.

  2. Predsedníctvo vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa.

  3. Predsedníctvo vytvára podľa potreby hospodárske jednotky.

  4. Predsedníctvo na plnenie jednotlivých aktivít, úloh, grantov, programov, projektov si vytvára tvorivé tímy združenia za nasledovných podmienok:

   • tvorivý tím združenia je neformálne zoskupenie členov združenia so záujmom osobne sa podieľať na konkrétnych aktivitách združenia,

   • tvorivý tím informuje predsedníctvo,
   • tvorivý tím sa schádza podľa potreby.
 1. Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom je predseda, 1. podpredseda a 2. podpredseda. Môžu konať samostatne v mene združenia okrem prevodu nehnuteľného majetku. K nakladaniu s nehnuteľným majetkom musí existovať aj uznesenie Zhromaždenia členov. Štatutári môžu so súhlasom predsedníctva splnomocniť na konanie v mene združenia vo vybraných veciach aj iné osoby.

 1. Dozorná rada

 1. Dozornú radu zriaďuje a volí Zhromaždenie. Dozorná rada sa zodpovedá zhromaždeniu členov

 2. Dozorná rada má 3 členov. Dozorná rada si volí svojho predsedu zo svojich členov Členstvo v dozornej rade je nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve združenia.

 3. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia Dozornej rady. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas 2 členov Dozornej rady. Rokovanie dozornej rady môže byť aj elektronické.

 4. Dozorná rada:

  • kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov a činnosť Predsedníctva. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia,
  • dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
  • kontroluje hospodárenie združenia,
  • upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
  • je oprávnená požiadať Predsedníctvo o zvolanie Zhromaždenia členov v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť Združenia. Ak Predsedníctvo nezvolá Zhromaždenie členov do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Predsedníctvu (predsedovi alebo ktorémukoľvek členovi Predsedníctva), Dozorná rada zvolá Zhromaždenie členov do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Zhromaždenia Predsedníctvom.

VI.

Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu

 2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

 3. Majetok združenia tvoria:

  • členské príspevky

  • dotácie

  • dary

  • finančný majetok

  • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia

  • granty a finančná podpora od fyzických a právnických osôb

 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania zduženia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami a internými predpismi združenia.

 2. Výdaje sa riadia schváleným rozpočtom jednotlivých projektov (grantov, dotácií a pod.) Ostatné výdavky mimo projektov schvaľuje predseda, písomne poverený pracovník, alebo Predsedníctvo. Postup schvaľovania je spresnený v interných smerniciach združenia.

VII.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení

 • Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Predsedníctvom. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

 • Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. O spôsobe a forme využitia majetku v prípade likvidácie rozhoduje Zhromaždenie členov, majetok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

V Hrubom Šúri, dňa 4.12..2012

 

Najbližšie udalosti
máj
28
Ne
13:00 Nedele pre verejnosť v ekocentre @ Ekocentrum ArTUR
Nedele pre verejnosť v ekocentre @ Ekocentrum ArTUR
máj 28 @ 13:00 – 18:00
Nedele pre verejnosť v ekocentre @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
Príďte stráviť nedeľu v príjemnom prostredí s prírodnými materiálmi v Ekocentre v zrekonštruovanej starej škole (z roku 1906) v Hrubom Šúri a zistite ako sa dá zdravo a ekologicky bývať. Vždy poslednú nedeľu v mesiaci. Aktivity pre deti aj dospelých: exkurzia/obhliadka ekocentra s výkladom, sprístupnená knižnica pre verejnosť, stolové hry, občerstvenie/káva, čaj , možnosť piknikovať a opekať na dvore Ekocentra za pekného počasia. Túto nedeľu, v rámci tvorivých dielní, si môžete vyrobiť etiketu a ozdobiť pohárik s bazovým sirupom, ktorý od nás dostaneme ako malú pozornosť 🙂 (Projekt podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v nadácii Pontis) Vstupné dobrovoľné. Adresa: Ekocentrum Stará škola, Hrubý Šúr 237, okres Senec, (mapka)
jún
8
Št
9:00 M5: Slamené stavanie, Povrchy a ... @ ekcentrum ArTUR
M5: Slamené stavanie, Povrchy a ... @ ekcentrum ArTUR
jún 8 @ 9:00 – jún 10 @ 15:00
M5: Slamené stavanie, Povrchy a stavebná fyzika @ ekcentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
ArTUR pripravoval osnovy výučby počas 9 rokov spoločne s partnermi (vzdelávacími “slamenými” inštitúciami) z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska, Belgicka… M5 – STAVEBNÁ FYZIKA A POVRCHY – U5 Povrchy (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová), U6 Stavebná fyzika (Natália Luptáková, Zuzana Kierulfová) Spoznáte: vlastnosti rôznych materiálov (l (Lambda), r (Rho), m (Mü), w, w24, zabudované CO2, …) spôsoby tepelného prechodu (vedením, sálaním, konvekciou) dôležitosť a princípy ochrany proti chladu a teplu v zime a v lete základy o tepelných mostoch tepelnú a vlhkostnú kapacitu slamy (výhody, komfort bývania) dôležitosť vzduchotesnosti a vetrotesnosti transport vlhkosti (vzdušná para, kapilárna vzlínavosť) a princípy ochrany proti vlhkosti dôležitosť ochrany proti dažďu ochrana proti záplavám a vytopeniu sd hodnota rôznych obkladových materiálov princípy ochrany proti požiaru pomocou materiálu/látok a konštrukciou Zvládnete: realizovať stavbu s redukovanými tepelnými mostami zrealizovať vzduchotesné detaily detect? predpokladať oslabené miesta vzduchotesnosti a dbať na ich prevedenie vybrať vhodné materiály na rôzne konštrukčné detaily ochrániť slamené baly pred vodou, vlhkosťou a požiarom  
jún
15
Št
18:12 Kachliarsky workshop @ ekocentrum ArTUR
Kachliarsky workshop @ ekocentrum ArTUR
jún 15 @ 18:12 – jún 18 @ 19:12
Kachliarsky workshop @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
Práce : Oprava a repasovanie kachlíc do funkčného stavu Stavba kachlového plášťa krbovej vložky Repasovanie krbovej vložky Búranie klasického komína Stavba klasického komína s vložkou cca 4m Vložkovanie komína cca 3 m Zapojenie spotrebiča Skúšobná prevádzka Oprava pizzovej pece súbežné večerné školenia: Práca OZ artur, udržateľné stavby, prírodné materiály… športový program – splav malého dunaja odpoludnie od 15 hod- 22 hod Iné organizačné pokyny.: Ubytovanie priamo v budove: potrebné vlastné post. prádlo poprípade spacie vaky, alebo  prádlo za príplatok Varenie strava: k dispozícii kuchyňa pre 20 osôb. Varí služba. Na stravu sa skladáme ranajky a večere podla dohody cca 7e/ osoba deň doplnky stravy prinesie každý podla uváženia. obedy možno objednať alebo služba varí  obed a večere si každý rieši sám. K dispozícii ohnisko – grilovačka Pizzová pec  – pečenie pizze. NOclažné : 10e/ noc Lektori: Vlado Gajdoš, Vladimír Institoris (insti) Práca sa vykonáva na vlastné riziko a nebezpčenstvo. Pred a počas prác zákaz požívania alkolholických nápojov a psychotropných látok.
Newsletter
Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!