Súťaž: Nebúrať, ale obnoviť

Obsah

  Súťaž 2018

  Prihlásením sa do súťaže nám pomôžete šíriť myšlienku, že tradičné domy sú hodnotné a netreba ich búrať.

  Úloha súťažiacich:

  Spolu s prihláškou poslať (v termíne od 20.9.2013 do 1.4. 2014) do súťaže dve fotografie tradičného vidieckeho domu, ktorý bol postavený na Slovensku do roku 1950, ktorého pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, môže byť aj neopravený a schátralý.

  1) Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu na adrese ozartur@gmail.com  a to: zaslaním fotografií a vyplnenej prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť: prihlaska do sutaze, prípadne aj zaslaním vyplnenej vytlačenej prihlášky poštou na adresu: ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01. Je možné žiadané údaje v prihláške napísať aj priamo do emailu:

  adresa domu na fotografii:

  vaše meno a priezvisko:

  vaša poštová adresa:

  kontaktný e-mail (ak máte):

  ste majiteľom domu na fotografii?: odpovedajte stručne či ÁNO  alebo  NIE

  2) Poslať dve fotografie spolu s prihláškou:

  Prvá fotografia – celkový záber na dom z exteriéru (od ulice alebo zo záhrady)

  Druhá fotografia – záber detailu alebo typického regionálneho prvku domu (napríklad: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dreveného stropu, pec, atď.)

  Tým, že pošlete prihlášku,  súhlasíte s podmienkami súťaže, v nižšie uvedených pravidlách súťaže a prehlasujete, že uvedené údaje v prihláške sú pravdivé.

  Po obdržaní prihlášky, vám administrátor súťaže pošle správu, či ste splnili podmienky na zaradenie do zlosovania.

  Losovanie sa uskutoční 17.4. 2014 – deň pred Medzinárodným dňom pamiatok. O vašom vylosovaní vás budeme informovať prostredníctvom e.mailu, alebo poštou. Výsledky losovania nájdete na stránke www.ozartur.sk

  Viac informácií o pravidlách súťaže:

  Pravidlá súťaže s názvom „Nebúrať ale obnoviť“

  vyhlasovateľ ArTUR

  Tieto pravidlá súťaže sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže a môže byť zmenený vyhlasovateľom jedine formou písomných dodatkov.

   

  I. ÚČEL SÚŤAŽE

  Účelom súťaže je:

  a) zvýšiť povedomie ľudí o hodnote tradičných vidieckych domov

  b) primäť ľudí k obnove tradičných vidieckych domov namiesto zbúrania

   

  II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

  Vyhlasovateľom súťaže je ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01, IČO: 30787190 (ďalej len „ArTUR“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“).

   

  III. PREDMET SÚŤAŽE

  Predmetom súťaže je vylosovanie výhercov z akceptovaných prihlášok. So zaslaním prihlášky je potrebné zaslať aj dve fotografie.

  Predmetom fotografií má byť tradičný vidiecky dom na Slovensku postavený do roku 1950, ktorý môže byť aj neopravený, takže môže byť aj schátraný, a ktorého pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, to znamená, že neboli robené zásadné zásahy do konštrukcie domu, je zachovaný pôvodný tvar strechy, pôvodné múry a väčšia časť pôvodných okien.

  Predmetom fotografií môže byť aj tradičná hospodárska vidiecka stavba na Slovensku postavená do roku 1950, ktorá môže byť aj neopravená, takže môže byť aj schátraná, a ktorej pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, to znamená, že neboli robené zásadné zásahy do konštrukcie domu, je zachovaný pôvodný tvar strechy, pôvodné múry a väčšia časť pôvodných okien.

   

  IV. PODMIENKY PRIHLASOVANIA

  1. Súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť zaslaním prihlasky do sutaze, alebo požadovaných údajov (požadované údaje sú: adresa domu na fotografii, vaše meno a priezvisko, vaša poštová adresa, kontaktný e-mail – ak máte, informácia, či ste majiteľom domu na fotografii – ÁNO alebo NIE)  na adresu: ozartur@gmail.com, alebo aj zaslaním vytlačenej a vyplnenej prihlášky poštou na adresu: ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01.

  2. Súťažiaci môže podať aj viac prihlášok, ak sú predmetom rôzne domy.

  Prihlášky a fotografie budú posudzované a schvaľované administrátorom, súťažiaci bude o ich schválení a zaradení do losovania následne upovedomený.

  Pravidlá súťaže sú počas celého trvania súťaže dostupné na stránke www.ozartur.sk

  VI. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ODOVZDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

  Prihlásenie domu do súťaže prebehne:

  a) zaslaním  prihlášky v bode VI.1. emailom a dvomi fotografiami domu, ich bližšia špecifikácia je . Minimálne rozlíšenie ani formát fotografie nie je stanovené.

  b) alebo zaslaním poštou vyplnenej vytlačenej prihlášky  v bode VI.1. a tlačených fotografií s viditeľným objektom.

  c) Súťažiaci nemusí byť majiteľom domu, ale výhra v zlosovaní sa bude vzťahovať na dom na fotografii. Prihlásené fotografie nemôžu byť v rozpore s účelom súťaže, jej požiadavkami a morálnymi zásadami.

  d) Súťažiaci musí zdokumentovať jeden dom minimálne dvoma fotografiami, (jedna celková z exteriéru, druhá ukazujúca detail alebo typický regionálny prvok, napríklad: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dreveného stropu, pec, atď.)

   

  VII. TERMÍNY V SÚŤAŽI

  1. Začiatok súťaže je 1.2.2018, t. j. prvý deň, kedy sa záujemca môže prihlásiť do súťaže.

  2. Prihlasovať sa a posielať fotografie súťažných domov je možné počas celého trvania súťaže až do jej uzávierky, t. j. 1.2.2018 do 1.4. 2018. Pre zasielanie prihlášok poštou rozhoduje pečiatka s dňom odoslania. Po tomto termíne nie je možné sa do súťaže prihlásiť.

  3. Zlosovanie prihlásených domov bude prebiehať 12.4. 2018. Miesto losovania bude veľtrh Coneco, Incheba, Bratislava.

  4. Propozície súťaže a doplňujúce informácie budú počas celého priebehu súťaže verejne dostupné na stránke www.ozartur.sk

   

  VIII. PROCES LOSOVANIA

  1. Do losovania budú zaradené identifikačné čísla prihlášok, priradené administrátorom, ak prihláška a fotografie splnili všetky stanovené formálne, obsahové a technické požiadavky stanovené v čl. III – VI týchto pravidiel súťaže a ktoré budú do súťaže prihlásené do termínu jej uzávierky, t. j. 1. 4. 2018.

  2. Losovanie bude prebiehať za dozoru štatutára ArTUR.

  3. Súťažiaci budú o výsledkoch zlosovania informovaní na oficiálnom vyhlásení výsledkov a následne aj prostredníctvom stránky www.ozartur.sk a zaslaním emailu na adresu uvedenú v prihláške, resp. poštou na adresu trvalého bydliska, ak prihlasovateľ nemá emailovú adresu.

   

  IX. CENY V SÚŤAŽI

  Vyhlasovateľ súťaže udelí vylosovaným súťažiacim nasledujúce ceny:

  a) 1 cena: kurz Obnova tradičných vidieckych domov (hodnota 150EUR)

  b) 2. a 3. cena: polovičná zľava na kurz Obnova tradičných vidieckych domov (hodnota 75 EUR)

   

  X. SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

  Propagácia súťaže sa uskutoční najmä cez webové stránky www.ozartur.sk a sociálne siete: FB.

   

  XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

  1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž z časového hľadiska skrátiť, odložiť, prerušiť alebo odvolať.

  2. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, že nikto zo súťažiacich nesplnil podmienky súťaže pre postup do zlosovania (alebo ak bude max. 5 prihlásených), vyhradzuje právo neuskutočniť losovanie.

  3. Súťažiaci svojim prihlásením do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže ArTUR so sídlom Hrubý Šúr 237, 903 01, IČO: 30787190 výslovný súhlas:

  a) na spracovanie zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

  b) s publikovaním súťažných fotografií s uvedením adresy v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže a v rámci propagácie ďalších aktivít vyhlasovateľa súťaže.

  c) s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže, použiť bezplatne fotografie súťažného domu a iné obrazové, zvukové a zvukovo – obrazové záznamy počas udeľovania ceny a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.

  4. Súťažiaci prehlasuje, že disponuje súhlasom osôb zachytených na fotografii s ich zverejnením.

  5. Zaslaním prihlášky do súťaže spolu so súťažnou fotografiou súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súťaže právo bezodplatne užívať názov, značky, ochranné známky a/alebo logá súťažiaceho vo svojich obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových a/alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré budú/môžu byť šírené (sprístupnené verejnosti) prostredníctvom printových, televíznych alebo rozhlasových médií a/alebo prostredníctvom iných informačných a komunikačných médií vrátane internetu, najmä prostredníctvom stránok www.ozartur.sk.

  6. Zaslaním prihlášky do súťaže emailom alebo poštou spolu so súťažnými fotografiami súťažiaci udeľuje v zmysle § 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasovateľovi súťaže bezodplatnú nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na každý spôsob použitia súťažných fotografií známy v čase udelenia nevýhradnej licencie. Autor udeľuje poskytovateľovi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvoreného príjemcom v rozsahu poskytovateľovi udelenej licencie (tzv. sublicenciu).

   

  X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pravidlá súťaže sú schválené vyhlasovateľom súťaže. 

  2. Pravidlá súťaže sú vyhotovené v jednom exemplári, ktorý je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

  3. Pravidlá súťaže sú tiež zverejnené na www.ozartur.sk.

   

  V Hrubom Šúri dňa 1.2.2018

  Ing. arch Zuzana Kierulfová, predseda ArTUR

  Súťažiaci prihlásením sa do súťaže:

  • udeľuje výslovný súhlas vyhlasovateľovi súťaže na spracovanie zaslaných osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

  • udeľuje výslovný súhlas vyhlasovateľovi súťaže s publikovaním svojich fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže a v rámci propagácie ďalších aktivít vyhlasovateľa súťaže;

  • udeľuje výslovný súhlas vyhlasovateľovi súťaže s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže, vyhlasovateľa alebo jeho produktov, použiť bezplatne meno, podobu výhercu, jeho súťažné príspevky, vyhotovovať záznamy z jeho produktov a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch;

  • prehlasuje, že disponuje súhlasom osôb zachytených na fotografii s ich zverejnením;

  • udeľuje v zmysle § 40 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasovateľovi súťaže bezodplatné oprávnenie – nevýhradnú licenciu na použitie autorských diel týkajúcich sa projektu, teda obrazových záznamov vyhotovených autorom. Licencia zahŕňa práva podľa § 18 ods. 2 zákona časovo, teritoriálne a vecne neobmedzené. Autor udeľuje poskytovateľovi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvoreného príjemcom v rozsahu poskytovateľovi udelenej licencie (tzv. sublicenciu).

  Súťažné fotografie domov

  Súťažné fotografie budú zverejňované na FB ArTUR – udržateľná architektúra v albume s názvom: Súťaž Nebúrať ale obnoviť 2018

  Tešíme sa na vaše prihlášky a fotografie domov!

  ——————————————————

  Súťaž 2013-14

  – Vyhlasovateľom je občianske združenie ArTUR.

  Majitelia tradičných vidieckych domov na Slovensku, postavených do roku 1950, ktoré môžu byť aj neopravené a ich pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, môžu získať zdarma konzultácie s odborníkom (v hodnote 100 eur) a manuál ako dom obnoviť.

  Prihlásením sa do súťaže nám pomôžete šíriť myšlienku, že tradičné domy sú hodnotné a netreba ich búrať.

  Úloha súťažiacich:

  Spolu s prihláškou poslať (v termíne od 20.9.2013 do 1.4. 2014) do súťaže dve fotografie tradičného vidieckeho domu, ktorý bol postavený na Slovensku do roku 1950, ktorého pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, môže byť aj neopravený a schátralý.

  1) Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu na adrese neburataleobnovit@gmail.com  a to: zaslaním fotografií a vyplnenej prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť: prihlaska do sutaze, prípadne aj zaslaním vyplnenej vytlačenej prihlášky poštou na adresu: ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01. Je možné žiadané údaje v prihláške napísať aj priamo do emailu:

  adresa domu na fotografii:

  vaše meno a priezvisko:

  vaša poštová adresa:

  kontaktný e-mail (ak máte):

  ste majiteľom domu na fotografii?: odpovedajte stručne či ÁNO  alebo  NIE

  2) Poslať dve fotografie spolu s prihláškou:

  Prvá fotografia – celkový záber na dom z exteriéru (od ulice alebo zo záhrady)

  Druhá fotografia – záber detailu alebo typického regionálneho prvku domu (napríklad: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dreveného stropu, pec, atď.)

  Tým, že pošlete prihlášku,  súhlasíte s podmienkami súťaže, v nižšie uvedených pravidlách súťaže a prehlasujete, že uvedené údaje v prihláške sú pravdivé.

  Po obdržaní prihlášky, vám administrátor súťaže pošle správu, či ste splnili podmienky na zaradenie do zlosovania.

  Losovanie sa uskutoční 17.4. 2014 – deň pred Medzinárodným dňom pamiatok. O vašom vylosovaní vás budeme informovať prostredníctvom e.mailu, alebo poštou. Výsledky losovania nájdete na stránke www.ozartur.sk

  Viac informácií nájdete v pravidlách súťaže.

  Tešíme sa na vaše prihlášky a fotografie domov!

   

  Prihláška

  prihlaska do sutaze

  Info-leták

  Sutaz letak

  Pravidlá súťaže

  s názvom „Nebúrať ale obnoviť“

  vyhlasovateľ ArTUR

  Tieto pravidlá súťaže sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže a môže byť zmenený vyhlasovateľom jedine formou písomných dodatkov.

   

  I. ÚČEL SÚŤAŽE

  Účelom súťaže je:

  a) zvýšiť povedomie ľudí o hodnote tradičných vidieckych domov

  b) primäť ľudí k obnove tradičných vidieckych domov namiesto zbúrania

   

  II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

  Vyhlasovateľom súťaže je ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01, IČO: 30787190 (ďalej len „ArTUR“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“).

   

  III. PREDMET SÚŤAŽE

  Predmetom súťaže je vylosovanie výhercov z akceptovaných prihlášok. So zaslaním prihlášky je potrebné zaslať aj dve fotografie.

  Predmetom fotografií má byť tradičný vidiecky dom na Slovensku postavený do roku 1950, ktorý môže byť aj neopravený, takže môže byť aj schátraný, a ktorého pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, to znamená, že neboli robené zásadné zásahy do konštrukcie domu, je zachovaný pôvodný tvar strechy, pôvodné múry a väčšia časť pôvodných okien.

   

  IV. PODMIENKY PRIHLASOVANIA

  1. Súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť zaslaním prihlasky do sutaze, alebo požadovaných údajov (požadované údaje sú: adresa domu na fotografii, vaše meno a priezvisko, vaša poštová adresa, kontaktný e-mail – ak máte, informácia, či ste majiteľom domu na fotografii – ÁNO alebo NIE)  na adresu: neburataleobnovit@gmail.com, alebo aj zaslaním vytlačenej a vyplnenej prihlášky poštou na adresu: ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01.

  2. Súťažiaci môže podať aj viac prihlášok, ak sú predmetom rôzne domy.

  Prihlášky a fotografie budú posudzované a schvaľované administrátorom, súťažiaci bude o ich schválení a zaradení do losovania následne upovedomený.

  Pravidlá súťaže sú počas celého trvania súťaže dostupné na stránke www.ozartur.sk

  VI. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ODOVZDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

  Prihlásenie domu do súťaže prebehne:

  a) zaslaním  prihlášky v bode VI.1. emailom a dvomi fotografiami domu, ich bližšia špecifikácia je . Minimálne rozlíšenie ani formát fotografie nie je stanovené.

  b) alebo zaslaním poštou vyplnenej vytlačenej prihlášky  v bode VI.1. a tlačených fotografií s viditeľným objektom.

  c) Súťažiaci nemusí byť majiteľom domu, ale výhra v zlosovaní sa bude vzťahovať na dom na fotografii. Prihlásené fotografie nemôžu byť v rozpore s účelom súťaže, jej požiadavkami a morálnymi zásadami.

  d) Súťažiaci musí zdokumentovať jeden dom minimálne dvoma fotografiami, (jedna celková z exteriéru, druhá ukazujúca detail alebo typický regionálny prvok, napríklad: detail okna, komín, detail atiky, soklík, detail dreveného stropu, pec, atď.)

   

  VII. TERMÍNY V SÚŤAŽI

  1. Začiatok súťaže je 20.9. 2013, t. j. prvý deň, kedy sa záujemca môže prihlásiť do súťaže.

  2. Prihlasovať sa a posielať fotografie súťažných domov je možné počas celého trvania súťaže až do jej uzávierky, t. j. od 20.9 2013 do 1.4. 2014. Pre zasielanie prihlášok poštou rozhoduje pečiatka s dňom odoslania. Po tomto termíne nie je možné sa do súťaže prihlásiť.

  3. Zlosovanie prihlásených domov bude prebiehať 17.4. 2014. Miesto losovania bude uverejnené na stránke www.ozartur.sk najmenej 7 dní vopred. Vecné ceny sa budú posielať poštou.

  4. Propozície súťaže a doplňujúce informácie budú počas celého priebehu súťaže verejne dostupné na stránke www.ozartur.sk

   

  VIII. PROCES LOSOVANIA

  1. Do losovania budú zaradené identifikačné čísla prihlášok, priradené administrátorom, ak prihláška a fotografie splnili všetky stanovené formálne, obsahové a technické požiadavky stanovené v čl. III – VI týchto pravidiel súťaže a ktoré budú do súťaže prihlásené do termínu jej uzávierky, t. j. 1. 4. 2014.

  2. Losovanie bude prebiehať za dozoru štatutára ArTUR a zástupcu za EkoFond.

  3. Súťažiaci budú o výsledkoch zlosovania informovaní na oficiálnom vyhlásení výsledkov a následne aj prostredníctvom stránky www.ozartur.sk a zaslaním emailu na adresu uvedenú v prihláške, resp. poštou na adresu trvalého bydliska, ak prihlasovateľ nemá emailovú adresu.

   

  IX. CENY V SÚŤAŽI

  Vyhlasovateľ súťaže udelí vylosovaným súťažiacim nasledujúce ceny:

  a) Prvých 5 vylosovaných súťažiacich získa dvojhodinovú konzultáciu (v hodnote 100EUR) s odborníkom o vhodnej obnove domu, ktorá sa bude vzťahovať na dom, ktorý bol vylosovanými fotografiami zdokumentovaný. Súčasťou ceny je obhliadka domu odborníkom na mieste jeho stavby a publikácia Manuál obnovy.

  b) Cena pre každého z ostatných 10 vylosovaných bude jeden výtlačok publikácie Manuál obnovy.

   

  X. SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

  Propagácia súťaže sa uskutoční najmä:

  a) prostredníctvom záložkových letákov v tlačenej forme, ktoré sa budú zasielať, prípadne rozdávať obecným úradom;

  b) prostredníctvom propagačných článkov v printových médiách v tlačenej alebo elektronickej podobe;

  c) v rozhlase, prostredníctvom rozhovoru;

  d) cez webové stránky www.ozartur.sk a EkoFondu, environmentálnych neziskových organizácií a sociálne siete.

   

  XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

  1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž z časového hľadiska skrátiť, odložiť, prerušiť alebo odvolať.

  2. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, že nikto zo súťažiacich nesplnil podmienky súťaže pre postup do zlosovania (alebo ak bude max. 5 prihlásených), vyhradzuje právo neuskutočniť losovanie.

  3. Súťažiaci svojim prihlásením do súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže ArTUR so sídlom Hrubý Šúr 237, 903 01, IČO: 30787190 výslovný súhlas:

  a) na spracovanie zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

  b) s publikovaním súťažných fotografií s uvedením adresy v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže a v rámci propagácie ďalších aktivít vyhlasovateľa súťaže.

  c) s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže, použiť bezplatne fotografie súťažného domu a iné obrazové, zvukové a zvukovo – obrazové záznamy počas udeľovania ceny a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.

  4. Súťažiaci prehlasuje, že disponuje súhlasom osôb zachytených na fotografii s ich zverejnením.

  5. Zaslaním prihlášky do súťaže spolu so súťažnou fotografiou súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súťaže právo bezodplatne užívať názov, značky, ochranné známky a/alebo logá súťažiaceho vo svojich obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových a/alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré budú/môžu byť šírené (sprístupnené verejnosti) prostredníctvom printových, televíznych alebo rozhlasových médií a/alebo prostredníctvom iných informačných a komunikačných médií vrátane internetu, najmä prostredníctvom stránok www.ozartur.sk.

  6. Zaslaním prihlášky do súťaže emailom alebo poštou spolu so súťažnými fotografiami súťažiaci udeľuje v zmysle § 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasovateľovi súťaže bezodplatnú nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na každý spôsob použitia súťažných fotografií známy v čase udelenia nevýhradnej licencie. Autor udeľuje poskytovateľovi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvoreného príjemcom v rozsahu poskytovateľovi udelenej licencie (tzv. sublicenciu).

   

  X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pravidlá súťaže sú schválené vyhlasovateľom súťaže. 

  2. Pravidlá súťaže sú vyhotovené v jednom exemplári, ktorý je uložený u vyhlasovateľa súťaže.

  3. Pravidlá súťaže sú tiež zverejnené na www.ozartur.sk.

   

  V Bratislave 15.9.2013

  Ing. arch Zuzana Kierulfová, predseda ArTUR

   

  DODATOK K SÚŤAŽI k bodu IX CENY V SÚŤAŽI

  Na www.mojdom.sk bude uverejnená hlasovacia súťaž o Cenu verejnosti. Po ukonceni hlasovania (2.4.) výherca získa dvojhodinovú konzultáciu (v hodnote 100EUR) s odborníkom o vhodnej obnove domu, ktorá sa bude vzťahovať na dom, ktorý bol vylosovanými fotografiami zdokumentovaný. Súčasťou ceny je obhliadka domu odborníkom na mieste jeho stavby a publikácia Manuál obnovy.

  V Bratislave 27.1.2014

  Ing. arch Zuzana Kierulfová, predseda ArTUR

  DODATOK K SÚŤAŽI k bodu III. PREDMET SÚŤAŽE

  Predmetom fotografií môže byť aj tradičná hospodárska vidiecka stavba na Slovensku postavená do roku 1950, ktorá môže byť aj neopravená, takže môže byť aj schátraná, a ktorej pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, to znamená, že neboli robené zásadné zásahy do konštrukcie domu, je zachovaný pôvodný tvar strechy, pôvodné múry a väčšia časť pôvodných okien.

  V Bratislave 13.2.2014

  Ing. arch Zuzana Kierulfová, predseda ArTUR

  DODATOK K SÚŤAŽI k bodu VII. TERMÍNY V SÚŤAŽI, k bodu 2. Uzávierka súťaže

  Uzávierka súťaže sa posúva na 15.4.2014.  Prihlasovať sa a posielať fotografie súťažných domov e-mailom je možné až do 15.4. 2014. Pre zasielanie prihlášok poštou platí uzávierka 1.4., pričom rozhoduje pečiatka s dňom odoslania.

  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky s nevhodným obsahom nevzťahujúcim sa k predmetu a cieľom súťaže.

  Súťažiaci prihlásením sa do súťaže:

  • udeľuje výslovný súhlas vyhlasovateľovi súťaže na spracovanie zaslaných osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

  • udeľuje výslovný súhlas vyhlasovateľovi súťaže s publikovaním svojich fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže a v rámci propagácie ďalších aktivít vyhlasovateľa súťaže;

  • udeľuje výslovný súhlas vyhlasovateľovi súťaže s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený za účelom propagácie súťaže, vyhlasovateľa alebo jeho produktov, použiť bezplatne meno, podobu výhercu, jeho súťažné príspevky, vyhotovovať záznamy z jeho produktov a iné obrazové a zvukové záznamy výhercu a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch;

  • prehlasuje, že disponuje súhlasom osôb zachytených na fotografii s ich zverejnením;

  • udeľuje v zmysle § 40 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasovateľovi súťaže bezodplatné oprávnenie – nevýhradnú licenciu na použitie autorských diel týkajúcich sa projektu, teda obrazových záznamov vyhotovených autorom. Licencia zahŕňa práva podľa § 18 ods. 2 zákona časovo, teritoriálne a vecne neobmedzené. Autor udeľuje poskytovateľovi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvoreného príjemcom v rozsahu poskytovateľovi udelenej licencie (tzv. sublicenciu).

  Súťažné fotografie domov

  http://sutazneburataleobnovit.blogspot.sk

  Losovanie

  Losovanie je plánované na 17.4. 2014 – deň pred Medzinárodným dňom pamiatok. O vašom vylosovaní vás budeme informovať prostredníctvom e.mailu, alebo poštou. Výsledky losovania nájdete aj TU

  Partneri projektu

  Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

  architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

  Najbližšie udalosti

  máj
  31
  Št
  9:00 Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
  Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
  máj 31 @ 9:00 – jún 2 @ 15:00
  Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií, S5 - Slamené stavanie, Povrchy a stavebná fyzika @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
  ArTUR pripravoval osnovy výučby počas 9 rokov spoločne s partnermi (vzdelávacími „slamenými“ inštitúciami) z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska, Belgicka…  STAVEBNÁ FYZIKA A POVRCHY – U5 Povrchy (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová), U6 Stavebná fyzika (Natália Luptáková, Zuzana Kierulfová) Cena: 150 eur (vrátane lektorného, ubytovania, stravy, náradia a materiálu potrebného na kurz) Kontakt: Ak máte záujem, pošlite mail na ozartur@gmail.com Spoznáte: vlastnosti rôznych materiálov (l (Lambda), r (Rho), m (Mü), w, w24, zabudované CO2, …) spôsoby tepelného prechodu (vedením, sálaním, konvekciou) dôležitosť a princípy ochrany proti chladu a teplu v zime a v lete základy o tepelných mostoch tepelnú a vlhkostnú kapacitu slamy (výhody, komfort bývania) dôležitosť vzduchotesnosti a vetrotesnosti transport vlhkosti (vzdušná para, kapilárna vzlínavosť) a princípy ochrany proti vlhkosti dôležitosť ochrany proti dažďu ochrana proti záplavám a vytopeniu sd hodnota rôznych obkladových materiálov princípy ochrany proti požiaru pomocou materiálu/látok a konštrukciou Zvládnete: realizovať stavbu s redukovanými tepelnými mostami zrealizovať vzduchotesné detaily, predpokladať oslabené miesta vzduchotesnosti a dbať na ich prevedenie vybrať vhodné materiály na rôzne konštrukčné
  jún
  7
  Št
  9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
  jún 7 @ 9:00 – jún 9 @ 15:00
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 3 - Povrchová úprava hlinenej omietky, údržba a oprava @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  PRIHLÁŠKA. Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori: Lubica Gulašová, Rado Brančík. Obsah kurzu :  Vonkajšie hlinené a vápenné omietky na hline, Stabilizačné prísady, Povrchová úprava- nátery, Skúmanie hliny ako materiálu…, Poruchy, opravy, ošetrenie. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M3 – 24 hodín: Poruchy, opravy, ošetrenie: Poruchy omietok: najčastejšie poškodenia omietky spôsobené opotrebovaním a konštrukčnými chybami. Rozoznanie a rozlíšenie príčiny porúch: vzhľad trhlín a príčiny (nosná konštrukcia, podklad pod omietkou, štruktúra omietky a vrstvy, ošetrenie povrchu, komplexné súvislosti, problémy spájania s drevom-hrazdené stavby). Odstránenie príčin, obnovenie omietkových vrstiev, opracovanie: problém opracovania dekoratívnych omietok, porozumenie koncentrácii spojiva na povrchu, problém opracovania starých stavebných štruktúr. Ošetrenie. Porovnanie hlinených omietok s konvenčnými: prednosti a nedostatky (mechanická odolnosť a reverzibilita – vratný proces). Postupy pri rôznych poškodeniach. Vonkajšie omietky na hline: Príklady správneho a nesprávneho použitia hlinených omietok v
  jún
  28
  Št
  9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
  jún 28 @ 9:00 – jún 30 @ 15:00
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 4 - Návrh interiéru s hlinenými omietkami a dekorácie @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  PRIHLÁŠKA Spojený kurz M4 a M5 Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori:  Ľubica Gulašová Obsah kurzu : Dekoratívne omietky, dekorácie na stene: sgraffito, modelovanie,  návrh farebného hlineného interiéru Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Obsah M4: Cestovanie kultúrami 1 hod Symbolika farieb 1 hod Radenie farieb 1 hod Farebný kontrast 1 hod Účinky farieb 1 hod Farebná tvorba 2 hod Farebnosť hlinených omietok 3 hod Zhotovenie vzoriek 2 hod Farebné jemné omietky 3 hod Obsah M5: Cestovanie kultúrami 1 hod Dekorácie s hlinou 1 hod Ornamenty 2 hod Techniky sgraffita 6 hod Modelovacie techniky 5 hod Učebné osnovy modulu M4 – 20 hod.: Hlinené dekoratívne omietky a farby: Farebné hlinené omietky a dekoratívne omietky: miešanie a farbenie zmesí, prímesi tvoriace štruktúru omietky. Techniky omietania a úprava povrchov: štandard, textúra a štruktúra, techniky hladenia. Základy

  Newsletter

  Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!