Partnerský projekt s Ekofondom – Obnova starých domov pre súčasný štandard (2012)

Podporený partnerský projekt EkoFondu v roku 2012
Partneri projektu: neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ SPP.
Projekt je cielenou osvetou pre obnovu starých domov správnym spôsobom, pri zvýšení teplotechnického štandardu pri použití vhodných stavebných techník pre staré tradičné domy.

Hlavné výsledky projektu:

 • vyhodnotený dotazník pre obce
 • štruktúra školiaceho materiálu
 • osnova manuálu obnovy
 • príklady dobrej praxe zelenej obnovy

Popis projektu:

Celkový projekt, z ktorého bola podporená iba časť, má zabrániť neefektívnemu búraniu dobrých domov z dôvodu nevedomosti a taktiež má zabrániť zlým stavebným zásahom, a naopak má dať návod na to, ako dom správne zrekonštruovať. Výsledkom projektu by mali byť informovanejší majitelia domov, ktorí budú vedieť ako správne postupovať pri obnove aby znížili náklady na vykurovanie a aby nerobili v dome zásahy, ktoré povedú k postupnej degradácii materiálov. Taktiež aby poznali kultúrny a historický kontext ich domov a obnovu robili priateľsky k okoliu.

Charakteristika budov na ktoré bude projekt zameraný

Obdobie výstavby budov, ktorých sa projekt týka
V projekte sa zameriame na tradičné domy stavané zväčša do roku 1945, (aj keď ešte aj po
vojne sa nejaké stavali tradičnými technikami). Zameranie projektu na tieto domy je dôležité,
najmä z hľadiska záchrany nášho kultúrneho dedičstva – domov, ktoré nie sú oficiálne
vyhlásené za pamiatky, ale kultúrnu aj historickú hodnotu majú väčšiu, ako domy stavané
neskôr.

Stavebné materiály a postupy
Stavebné materiály budov, na ktoré je projekt zameraný, sú prírodné tradičné materiály, a preto aj pri obnove budú odporúčané prioritne prírodné materiály aj produkty na trhu z prírodných materiálov. Pri obnove budú preferované tradičné techniky. Majitelia týchto domov často volia zbúranie, lebo nepoznajú kultúrnu hodnotu svojho domu, nevedia, že prírodné materiály sú zdravšie a často aj lepšie ako novodobé materiály hlavne pre tvorbu vnútorného prostredia a nevedia, že aj tieto tradičné domy sa dajú obnoviť aj zatepliť tak, že vyhovejú súčasným podmienkam bývania.
Odhad počtu budov tohto typu a spôsob využívania týchto budov: zo štatistiky, spravenej zo sčítania ľudu v r. 2001 je zrejmé, že domov postavených do 1899 je 38 169 a medzi rokmi 1900 – 1945 je 116 224. Spolu je to 154 393 domov.
Myslíme si, že pri našej osvete si aj majitelia iných starších domov, ktoré nespadajú do našej kategórie všimnú, že domy sa dajú obnoviť do dobrého štandardu. Na tieto domy sa ale zameriame v inom, nadväzujúcom projekte.

Ciele 1. časti realizácie

 • Zbieranie materiálu
 • Vypracovanie zoznamu literatúry, týkajúcej sa danej témy.
 • Zozbieranie písaného, fotografického a multimediálneho materiálu riešení problematiky
 • obnovy domov.
 • Vytvorenie (zatiaľ neovereného) zoznamu odporučených príkladov dobrej praxe.
 • Vyhodnotenie odpovedí dotazníkov pre obce
 • Vypracovanie dotazníka, vypracovanie databázy mailových adries obcí. (dotazníky budú rozposlané do 300 obcí)
 • Zozbieranie výsledkov dotazníkov od cca 200 obcí.
 • Vyhodnotenie dotazníkov v grafickej podobe.
 • Prieskum v teréne
 • Na základe doporučených príkladov dobrej praxe, overenie v teréne. Návšteva cca. 25 obcí.
 • Výsledkom budú Príklady dobrej praxe spracované v písanej podobe, škíc riešených detailov, fotografický materiál.
 • Analýza zozbieraných informácií
 • Zhodnotenie výsledkov dotazníka a načrtnutie využitia výsledkov v projekte.
 • Výsledky brainstormingu ako porovnať ekonomickú (energetickú) výhodnosť.
 • Výsledky brainstormingu ako porovnať autenticitu.
 • Výsledky brainstormingu ako vyhodnotiť obnovu z hľadiska udržateľnosti.
 • Vypracovanie štruktúry školiaceho materiálu
 • Vypracovanie štruktúry – jednotlivých tematických okruhov pre vzdelávací program pre obnovu domov z tradičných materiálov.
 • Zozbieraný materiál bude roztriedený do jednotlivých tematických okruhov.
 • Školiaci materiál bude základom pre vypracovanie manuálu obnovy domov pre majiteľov domov s doplnkom pre profesionálov.
 • Dopracovanie celkového projektu osvety
 • Prepracovanie rozpočtu podľa produktov, premyslieť lepšie kampaň aby mala väčší dopad, TV, doplniť celkový pohľad na udržateľnosť, premyslieť financovanie aj z iného zdroja, doplniť ekonomické vyhodnotenie rekonštrukcie a efektívnosť zateplenia. Sústrediť sa na prírodné materiály – kompatibilita a dôslednosť.

Rozsah a charakteristika zbieraných dát
Pre školiaci materiál pre odbornú verejnosť a tvorbu manuálu
pre majiteľov domov s dodatkom pre odborníkov.
Zbierané informácie budú použité pre tvorbu školiaceho materiálu a následne pre tvorbu
brožúry – manuálu. Zbierané materiály sa budú zameriavať na dobrú stavebnú prax pri obnove
domov a zvýšení energetického štandardu, pri možnom zachovaní autenticity tradičných
domov.

Zber teoretických materiálov
Zber bude zameraný na teoretický popis obnovy, aby sa zosumarizovali existujúce teoretické
poznatky o postupe obnovy pri tradičných stavbách a aby sa overila a prípadne doplnila
navrhovaná štruktúra školiaceho materiálu.

 • rešerš existujúcej literatúry (Benža – mapy, Etnografický atlas, Anatómia historického domu, Rekonštrukcie – technológia stavieb)
 • stretnutie s etnológmi (etnológia bývania), pamiatkármi
 • zisťovať od kolegov a známych, príklady dobrej praxe
 • zistiť akú kampaň osvety pre záchranu dedičstva rozbiehajú v Čechách a ako to budú robiť
 • zber podkladov v obciach na diaĺku – dotazník

Cieľ a očakávania.

 • brainstorming a tvorba prvej verzie dotazníka
 • pripomienkovanie dotazníka relevantnými stranami a poskytovateľom podpory
 • vytvorenie alebo získanie emailovej databázy obcí a odoslanie dotazníka
 • zber podkladov v teréne – navštívime cca 25 obcí s vytypovanými dobrými príkladmi praxe, a podľa dotazníkov obce s
 • väčším množstvom zachovaných tradičných domov.
 • budeme vyhodnocovať dobrú prax porovnaním zachovania autenticity a zvýšenia štandardu bývania. Na cestách budeme zbierať
 • fotografický materiál ako názorné príklady.
 • cesty spojíme s návštevou pamiatkových inštitúcií na prejednanie spolupráce na projekte.

Analýza

 • vytypovanie odborníkov, iniciované stretnutie odborníkov, oboznámenie o projekte, brainstorming o obsahu školenia, o dotazníku obciam a o dobrých
 • príkladoch obnovy, zavedenie hodnotenia obnovy z hľadiska autenticity, energetickej efektivity atď…)
 • vypracovanie ekonomického porovnania obnovy so zateplením, (Kierulfová – porovnanie pracnosti a úkonov, ekonomické porovnanie realizácie a energetických úspor. Porovnanie rekonštrukcie tradičnej budovy a novostavby v materiálovej skladbe z rovnakých tradičných materiálov a rovnakej energetickej kvalite. Hazucha – z príspevku na EPD konferencii, zo školiacich materiálov iEPD)

Personálne zabezpečenie

 • Ing. arch. Zuzana Kierulfová – manager projektu, PR (profil: remeselník, školiteľ, odborník na obnovu hlinených stavieb, predseda ArTUR)
 • Ing. arch. Inez Búci – Tvorba dotazníka, databázy emailových adries, fotografovanie, PR (profil: žurnalistka, fotografka, absolvent AiNOVA – ochrana kultúrneho dedičstva)
 • Ing. arch. Boris Hochel – vytvorenie širšej odbornej platformy, kontakt s pamiatkovými úradmi, zisťovanie dobrej praxe, príprava škíc (profil: remeselník, školiteľ, odborník na obnovu dreveníc aj hlinených stavieb podpredseda ArTUR, absolvent % AiNOVA – ochrana kultúrneho dedičstva)
 • Mgr. art. Roman Miškov – zisťovanie dobrej praxe (profil: remeselník, školiteľ, odborník na hlinené techniky, podpredseda ArTUR)
 • Ing. arch. Petra Trokanová – zber literatúry a materiálu, príprava škíc (študentka AiNOVA – ochrana kultúrneho dedičstva)
 • Július Šréter – účtovníctvo

Výstupy 1. časti realizácie

 • zozbierané existujúce teoretické informácie o obnove domov postavených tradičnýmistavebnými metódami
 • oboznámenie obcí a pamiatkových inštitúcií s projektom
 • vyhodnotené výsledky dotazníka (od cca 200 obcí) o situácii tradičných domov v obciach
 • zmapované príklady dobrej praxe, fotodokumentácia, vyhodnotenie, detaily
 • štruktúra školiaceho materiálu pre odbornú verejnosť, so zapracovanými pripomienkami širšej skupiny odborníkov.
 • zozbierané podklady v elektronickej podobe pre naplnenie obsahu školiaceho materiálu a teda aj pre obsah manuálu pre majiteľov domov s dodatkom pre odborníkov. Bude už obsah ale nebude ešte forma.
 • dopracovaný zvyšok projektu a rozpočtu
 • spracované dáta zo zberu – zozbierané existujúce teoretické informácie o obnove domov postavených tradičnými stavebnými metódami
 • podrobná osnova manuálu – doplniť o časť venovanú zdrojom energie na vykurovanie, ekonomické súvislosti rekonštrukcie tohto typu objektov (prečo by mali ísť majitelia budov do takejto rekonštrukcie). Do tvorby manuálu zapojiť aj technických špecialistov SPP.
 • k teoretickým okruhom problematiky bude načrtnutý spôsob ako porovnať ekonomickú (energetickú) výhodnosť, autenticitu obnovy a ako vyhodnotiť obnovu z hľadiska udržateľnosti.
 • dopracovanie celého projektu
 • vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory a finančného príspevku pre partnerské projekty na realizáciu ďalšej fázy projektu.
Partneri projektu

Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

Najbližšie udalosti

máj
31
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
máj 31 @ 9:00 – jún 2 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií, S5 - Slamené stavanie, Povrchy a stavebná fyzika @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
ArTUR pripravoval osnovy výučby počas 9 rokov spoločne s partnermi (vzdelávacími „slamenými“ inštitúciami) z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska, Belgicka…  STAVEBNÁ FYZIKA A POVRCHY – U5 Povrchy (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová), U6 Stavebná fyzika (Natália Luptáková, Zuzana Kierulfová) Cena: 150 eur (vrátane lektorného, ubytovania, stravy, náradia a materiálu potrebného na kurz) Kontakt: Ak máte záujem, pošlite mail na ozartur@gmail.com Spoznáte: vlastnosti rôznych materiálov (l (Lambda), r (Rho), m (Mü), w, w24, zabudované CO2, …) spôsoby tepelného prechodu (vedením, sálaním, konvekciou) dôležitosť a princípy ochrany proti chladu a teplu v zime a v lete základy o tepelných mostoch tepelnú a vlhkostnú kapacitu slamy (výhody, komfort bývania) dôležitosť vzduchotesnosti a vetrotesnosti transport vlhkosti (vzdušná para, kapilárna vzlínavosť) a princípy ochrany proti vlhkosti dôležitosť ochrany proti dažďu ochrana proti záplavám a vytopeniu sd hodnota rôznych obkladových materiálov princípy ochrany proti požiaru pomocou materiálu/látok a konštrukciou Zvládnete: realizovať stavbu s redukovanými tepelnými mostami zrealizovať vzduchotesné detaily, predpokladať oslabené miesta vzduchotesnosti a dbať na ich prevedenie vybrať vhodné materiály na rôzne konštrukčné
jún
7
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
jún 7 @ 9:00 – jún 9 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 3 - Povrchová úprava hlinenej omietky, údržba a oprava @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA. Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori: Lubica Gulašová, Rado Brančík. Obsah kurzu :  Vonkajšie hlinené a vápenné omietky na hline, Stabilizačné prísady, Povrchová úprava- nátery, Skúmanie hliny ako materiálu…, Poruchy, opravy, ošetrenie. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M3 – 24 hodín: Poruchy, opravy, ošetrenie: Poruchy omietok: najčastejšie poškodenia omietky spôsobené opotrebovaním a konštrukčnými chybami. Rozoznanie a rozlíšenie príčiny porúch: vzhľad trhlín a príčiny (nosná konštrukcia, podklad pod omietkou, štruktúra omietky a vrstvy, ošetrenie povrchu, komplexné súvislosti, problémy spájania s drevom-hrazdené stavby). Odstránenie príčin, obnovenie omietkových vrstiev, opracovanie: problém opracovania dekoratívnych omietok, porozumenie koncentrácii spojiva na povrchu, problém opracovania starých stavebných štruktúr. Ošetrenie. Porovnanie hlinených omietok s konvenčnými: prednosti a nedostatky (mechanická odolnosť a reverzibilita – vratný proces). Postupy pri rôznych poškodeniach. Vonkajšie omietky na hline: Príklady správneho a nesprávneho použitia hlinených omietok v
jún
28
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
jún 28 @ 9:00 – jún 30 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 4 - Návrh interiéru s hlinenými omietkami a dekorácie @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Spojený kurz M4 a M5 Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori:  Ľubica Gulašová Obsah kurzu : Dekoratívne omietky, dekorácie na stene: sgraffito, modelovanie,  návrh farebného hlineného interiéru Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Obsah M4: Cestovanie kultúrami 1 hod Symbolika farieb 1 hod Radenie farieb 1 hod Farebný kontrast 1 hod Účinky farieb 1 hod Farebná tvorba 2 hod Farebnosť hlinených omietok 3 hod Zhotovenie vzoriek 2 hod Farebné jemné omietky 3 hod Obsah M5: Cestovanie kultúrami 1 hod Dekorácie s hlinou 1 hod Ornamenty 2 hod Techniky sgraffita 6 hod Modelovacie techniky 5 hod Učebné osnovy modulu M4 – 20 hod.: Hlinené dekoratívne omietky a farby: Farebné hlinené omietky a dekoratívne omietky: miešanie a farbenie zmesí, prímesi tvoriace štruktúru omietky. Techniky omietania a úprava povrchov: štandard, textúra a štruktúra, techniky hladenia. Základy

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!